رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء مرتبه دکتر شهناز کهن

     در ششصد و چهل و چهارمین جلسه هيأت مميزه دانشگاه که چهارشنبه 14 مهر 1400، برگزار شد، با ارتقاء مرتبه دکتر شهناز کهن ، عضو هیات علمی گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی از دانشیاری به استادی، موافقت به عمل آمد.

 از این رو مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان این موفقیت را به ایشان تبریک می گویند.