برنامه دروس ارائه شده نیمسال دوم ۹۷- ۹۶ مقطع دکترای

 

ردیف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

روش شناسی و نقد پژوهشها ....

۱/۵

۵۰۰۶۱۸

دکتری پرستاری

دوم

۲

مدیریت، رهبری و سیاستگذاری در پرستاری

۱/۵

۵۰۰۶۲۰

دکتری پرستاری

دوم

۳

نظامهای آموزشی پرستاری در ایران

۲

۵۰۰۶۰۳

دکتری پرستاری

دوم

۴

نظریه پردازی در پرستاری

۳

۵۰۰۶۱۷

دکتری پرستاری

دوم

۵

روش تحقیق

۲

۵۰۰۶۰۲

دکتری بهداشت باروری

دوم

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها