رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری چهارمین وبینار درسنامه پرستاری کودک بیمار

به گزارش روابط عمومی دانشکده، شنبه2 بهمن 1400، چهارمین وبینار درس نامه  پرستاری کودک بیمار، درراستای ماموریت گروه توسعه علوم پرستاری، با مسئولیت دکتر محبوبه نم نباتی ( مدیر گروه کودکان ونوزادان دانشکده پرستاری تدوین و تالیف شد.

این درس نامه، با همکاری 30 استاد کودکان ونوزادان، از 18 دانشگاه  علوم پزشکی دولتی و آزاد تدوین و تالیف شده است.

درسنامه پرستاری کودک بیمار، براساس سرفصل‌های مصوب وزارتخانه، برای درس سه واحد پرستاری کودک بیمار، برای دانشجویان پرستاری تدوین شده است. این درسنامه در دو بخش، نوزاد بیمار  (6 فصل) و کودک بیمار ( 15 فصل ) تدوین شده و ساختار آن براساس ارائه سناریو های واقعی در بالین است. در این درسنامه بعد از ایجاد انگیزه و فعال نمودن دانشجو در سه حیطه شناختی- عاطفی و مهارتی، تدریس شناخت بیماری توسط استاد ارائه می شود. سپس براساس مدل فرایند پرستاری، بیمار بررسی شده و مشکلات کودک و خانواده تحت عنوان، "تشخیص‌های پرستاری" فهرست می‌شود و بعد از آن کلیه اقدامات درمانی توضیح داده می‌شود. اقدامات مراقبتی، براساس تشخیص‌های پرستاری شرح داده می شود و در پایان جمع بندی درس با چند سوال برای بازاندیشی با هدف  پرورش تفکر انتقادی مطرح می شود.