برگزاری کارگاه نهایی سازی پیشنویس "نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سلامت ایران"

کارگاه نهایی سازی پیشنویس "نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سلامت ایران" مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ با همکاری معاونت پرستاری و کارگروه توسعه علوم پرستاری و با حضور معاون محترم پرستاری، و جمعی از روسای دانشکده های پرستاری و مامایی، نمایندگان سازمان نظام پرستاری، انجمن های علمی،  مدیران و کارشناسان حوزه معاونت های پرستاری، درمان و توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در این کارگاه نقشه راه تدوین شده در کارگروه توسعه علوم پرستاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

"تدوین نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سلامت ایران" به سفارش و حمایت معاونت پرستاری و با نظارت سازمان جهانی بهداشت در قالب یک پروژه ملی به کارگروه توسعه علوم پرستاری واسپارس شد. در این پروژه پس از بررسی رویکردهای تخصصی سازی پرستاری در جهان و تحلیل جامع وضعیت کشور بصورت مطالعات گسترده تطبیقی، مرور نظام مند، کمی و کیفی پیشنویس نقشه راه تدوین شد. در ابتدای کارگاه معاون محترم پرستاری به بیان ضرورت و اهمیت توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سلامت کشور اشاره نمودند. ایشان با تبیین نیازهای جدید حوزه سلامت واشاره به تعداد گسترده فارغ التحصیلان پرستاری در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری بر لزوم استفاده از این پتانسیل موجود تاکید داشتند. در ادامه کارگاه، الگوی توسعه نقش پرستاران در دنیا و با تاکید بر سلسله مراتب توسعه نقش تخصصی پرستاران در منطقه مدیترانه شرقی توسط دبیرکارگروه توسعه علوم پرستاری ارائه شد و همچنین مراحل طی شده در پروژه ملی مذکور تا تدوین پیشنویس نقشه راه توسط کارشناس دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری ارائه شد. سپس سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاری را در سه سطح استراتژیک شامل: سطح ۱- شورای ملی سیاستگذاری (شورای صدور پروانه صلاحیت حرفه ای) ، سطح ۲- شورای منطقه ای هماهنگی پرستاری،    سطح ۳- شورای اجرایی دانشگاه(شورای هماهنگی پرستاری استان) و ۴ محور عملیاتی شامل: ۱. نیاز سنجی، اولویت بندی و تعیین سطح توسعه نقش های تخصصی مورد نیاز، ۲. توسعه حمایت های سیاسی/ قانونی درون بخشی و بین بخشی حوزه سلامت ، ۳. برنامه های تخصصی و الزامات آموزشی توسعه نقش های تخصصی پرستاران و ۴. الزامات حرفه ای توسعه نقش های تخصصی پرستاران توصیف نمودند.

در ادامه جهت نهایی سازی نقشه راه تدوین شده، متخصصان دعوت شده در کارگاه به لحاظ موضوعی در ۳ کارگروه قرار گرفته و ابعاد مشخص شده نقشه راه در هریک از کارگروه ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در نهایت نتایج و پیشنهاد کارهای گروهی توسط سرگروه ها گزارش و مورد بررسی قرار گرفت. نقشه راه نهایی بر اساس نظرات دریافتی متخصصان، در کارگروه توسعه علوم پرستاری تدوین و به حوزه معاونت پرستاری و سازمان جهانی بهداشت ارائه خواهد شد.

خلاصه موضوعات ارائه شده در کارگاه در پیوست خبر قابل دستیابی است.

فایل پیوست: 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها