تقویم آموزشی سال ۹۶-۹۵

 

 
     تقویم آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

                              مصوب جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۰۴/۰۳/۹۵

                           مصوب جلسه شورای دانشگاه مورخ ۲۳/۰۳/۹۵

 

نیمسال اول ۹۶-۹۵

فرآیند

زمان

انتخاب واحد

شنبه  ۱۳/۰۶/۹۵ لغایت  جمعه ۱۹/۰۶/۹۵

شروع کلاسها

شنبه ۲۰/۰۶/۹۵

حذف واضافه

شنبه  ۰۳/۷/۹۵ و  یکشنبه ۰۴/۰۷/۹۵

حذف اضطراری

شنبه ۱۳/۰۹/۹۵ و  یکشنبه /۱۴/۰۹/۹۵

پایان کلاسها      

پنج شنبه ۱۶/۱۰/۹۵

شروع امتحانات

شنبه  ۱۸/۱۰/۹۵

پایان امتحانات

دوشنبه  ۰۴/۱۱/۹۵

حذف اضطراری  ورودی های مهرماه۹۵

شنبه مورخ۲۰/۰۹/۹۵ ویکشنبه مورخ ۲۱/۰۹/۹۵     

نیمسال دوم ۹۶-۹۵

فرایند

زمان

انتخاب واحد                                                                                   

چهارشنبه ۹۵/۱۰/۲۹لغایت سه شنبه ۹۵/۱۱/۰۵

شروع کلاسها     

۹۵/۱۱/۰۹

حذف واضافه

شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ و  یکشنبه ۹۵/۱۱/۲۴

حذف اضطراری

شنبه ۹۶/۰۲/۱۶و  یکشنبه ۹۶/۰۲/۱۷

پایان کلاسها

پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸

شروع امتحانات  

شنبه ۹۶/۰۳/۲۰

پایان امتحانات

سه شنبه ۹۶/۰۴/۰۷

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها