شرایط امانت

     

 

شرایط و مدت امانت:

تعداد كتابهایی كه افراد می‌توانند در یك زمان به امانت بگیرند و مدت امانت به شرح زیر می‌باشد:

    اعضاء هیئت علمی و آموزشی ۷ جلد به مدت ۱۵ روز و در صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.(بازنشستگان ۳ جلد به مدت۱۵ روز)

    دانشجویان دكترا و كارشناسی ارشد۷ جلد به مدت ۱۵روز و در صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.

    دانشجویان كارشناسی ۵ جلد به مدت ۱۵ روز و در صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است.

 

    كاركنان دانشكده ۳ جلد به مدت ۱۵ روز و در صورت امکان تا ۲ بار قابل تمدید است. (بازنشستگان ۲ جلد به مدت ۱۵ روز)

 

تبصره ۱: ارائه کارت شناسایی یا دانشجویی توسط خود شخص (صاحب کارت) جهت امانت منابع الزامی است و با کارت دیگران، کتاب امانت داده نمی شود.

 

تبصره ۲: تمدید امانت كتاب، در صورتی كه متقاضی دیگری نداشته باشد طبق مقررات بلامانع است.

 

تبصره ۳: هیچكدام از اعضا نباید اقدام به گردش كتاب نمایند. در صورت مشاهده موارد تخلف، كتابخانه به لغو عضویت ایشان اقدام می نماید.

 

تبصره ۴: در صورتی كه كتاب مورد نیاز اعضا به امانت گرفته شده باشد آنها می توانند با هماهنگی بخش امانت در لیست رزرو قرار گیرند.

 

تبصره ۵: در صورتی كه كتاب امانت گرفته شده توسط اعضاء، متقاضی دیگری داشته باشد، كتابخانه مجاز است درخواست استرداد کتاب از امانت گیرنده نماید.

 

تبصره ۶: كتاب برگردانده شده مورد نیاز اعضاء حداکثر به مدت ۴۸ ساعت در کتابخانه نگه داشته می شود. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در اختیار متقاضی بعدی قرار می گیرد.

 

تبصره ۷: كتابخانه با توجه به درخواست اعضا بعضی از كتب پر مراجعه درسی را شامل مقررات "رزرو" می‌نماید و مدت امانت را در مورد آنها كاهش می‌دهد و حتی در مواردی این كتابها فقط در سالن مطالعه قابل استفاده خواهد بود.

 

تبصره ۸: كتب "رزرو" را می‌توان طبق تشخیص سرپرست كتابخانه پیش از پایان ساعت كار كتابخانه تا اول صبح روز بعد به امانت داد.

 

كتبی كه امانت داده نمی شود:

 

كتب مرجع شامل فرهنگ ها، دایرةالمعارفها، و كتب منحصر به فرد، مجلات، پایان نامه ها می باشد. (استفاده کنندگان موظفند کتب مرجع را در جایگاه مربوطه در بخش مرجع و در محل کتابخانه مظالعه نمایند)

 

تبصره: اطلسﻫﺎی آموزشی بنا به تشخیص کتابدار مسئول (کتابدار بخش مرجع) حداکثر بمدت یک شب امانت داده ﻣﻰشود.

 

   تاخیر در برگرداندن كتاب:

 

چنانچه كتاب به امانت گرفته شده توسط فرد در موعد مقرر به كتابخانه عودت داده نشود، در مرحله اول با اعلام لیست آنها در بورد و در صورت تکرار تاخیر در بازگشت کتاب، کارت عضویت مسدود خواهد شد.

 

تبصره ۱: این مقررات شامل كلیه دانشجویان دكتری، كارشناسی ارشد، كارشناسی و كاركنان دانشكده می باشد.

 

تبصره ۲: در مورد اعضاء هیئت علمی و آموزشی با ارسال یادآوری در دو  مرحله و در صورت عدم بازگشت توسط رئیس دانشکده اخطار کتبی داده خواهد شد.

 

 

 

 

   گم شدن یا ناقص شدن كتاب:

 

    در مورد کتابهایی که توسط امانت گیرنده مفقود گردیده و یا مطابق نظر کارشناس مسئول کتابخانه به آن خسارت وارد شده بایستی آخرین چاپ منبع مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ بازگشت کتاب توسط امانت گیرنده تهیه و به کتابخانه تحویل شود.

 

در صورتی که امانت گیرنده موفق به یافتن کتاب مورد نظر نشود می بایست با نظر مسئول کتابخانه کتابی مشابه و یا معادل قیمت کتاب را به بهای روز (بنا به تورم و گرانی قیمت کتاب و در مورد کتابهای لاتین با قیمت دلار به روز)، به اضافه هزینه تهیه و آماده سازی کتاب را به حساب درآمدهای دانشکده واریز و اصل حواله را به کتابخانه تحویل نمایند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها