طراحی و اجرای برنامه مراقبتی برای نوجوانان مبتلا به سرطان: دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری

     دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، سرکارخانم پرستو اوجیان ، شنبه۳۱ تیر ۱۳۹۶،  درتالار اندیشه از پایان نامه خود با طراحی و اجرای برنامه مراقبتی برای نوجوانان مبتلا به سرطان: یک مطالعه ترکیبی دفاع نمود.

    در این پایان نامه،  سرکارخانم پرستو اوجیان، با بیان این نکته که: هدف این مطالعه شناخت نیازهای منحصر به فرد نوجوانان و طراحی برنامه مراقبتی حرفه‌ای بر اساس نیازهای آنان بوده است، گفت: در پژوهش یادشده  از رویکرد ترکیبی متوالی ( کیفی-کمی) استفاده شد. به گونه ای که مرحله اول پژوهش با روش  کیفی اجرا گردید. در جهت اولویت بندی نیازهای استخراج شده، از تکنیک دلفی اصلاح شده و سپس در مرحله سوم در یک مطالعه کمی بخشی از برنامه مراقبتی بر گروهی از نوجوانان مبتلا به سرطان اجرا شد و متغیرهای کیفیت زندگی و عدم قطعیت قبل از اجرای مداخله، بلافاصله بعد و یک ماه پس از اجرا در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه کیفیت زندگی بین دو گروه نتایج نشان داد سلامت کلی در گروه مداخله افزایش و در گروه کنترل در طول زمان کاهش یافت. در ابعاد وضعیت عملکردی و علایم در طول زمان بین دو گروه اختلاف معناداری مشاهده نشد. بررسی عدم قطعیت در دو گروه نشان داد که میانگین ابهام، عدم پیش بینی و عدم اطمینان درگروه مداخله به طور معنی داری کمتر از کنترل بوده است. بکارگیری بخشی از این برنامه توانست متغیرهای کیفیت زندگی و عدم قطعیت در نوجوانان مبتلا به سرطان را دست خوش تغییرات در جهت مثبت نماید، بنابراین تعامل و همکاری بیشتر اعضای تیم مراقبت و درمان و همچنین سیاست گزاری مدیران در حوزه بهداشت و درمان در جهت اجرای و ارزشیابی این برنامه پیشنهاد گردید.

استاد راهنما دانشجو سرکارخانم دکترپرستو اوجیان ،  آقای  دکتر مسعود بهرامی و اساتید مشاور ایشان سرکارخانم دکتر محبوبه نم نباتی و آقای دکترفریبرز مکاریان بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را آقایان دكتر علیرضا معافی، دکتر علی ضرغام و سرکار خانم ها دکتر ناهید رئیسی و  پروانه اباذری عهده داشتند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها