عضویت

 

شرایط و مدارك لازم جهت عضویت:

افراد واجد شرایط با ارائه مدارك مشروحه زیر به كتابخانه دانشکده  می توانند به عضویت كتابخانه درآیند.

    کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان پس از تکمیل فرم درخواست عضویت در کتابخانه دانشکده و ارائه آخرین حکم کارگزینی می توانند به عضویت کتابخانه درآیند.

    عضویت کلیه دانشجویان (کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری و مهمان) : پس از تکمیل فرم درخواست عضویت در کتابخانه دانشکده و کپی کارت دانشجویی می توانند به عضویت کتابخانه درآیند.

    بازنشستگان نیز می توانند با ارائه حکم بازنشستگی  و تکمیل فرم درخواست به عضویت کتابخانه در آیند.

 اعتبار مدت عضویت و تمدیدعضویت :

    اعضائ هیئت علمی و آموزشی ۵ سال و جهت تمدید اعتبار کارت عضویت ارائه فتوکپی آخرین حکم کارگزینی به کتابخانه دانشکده الزامی است.

    دانشجویان دكتری، كارشناسی ارشد و كارشناسی: تا پایان دوره تحصیل

    كاركنان رسمی : ۳سال و جهت تمدید اعتبار کارت عضویت ارائه فتوکپی آخرین حکم کارگزینی به کتابخانه دانشکده  الزامی است.

    كاركنان پیمانی وقراردادی : ۱سال و جهت تمدید اعتبار کارت عضویت ارائه فتوکپی آخرین حکم کارگزینی به کتابخانه دانشکده  الزامی است.

    كاركنان طرحی  وحق تدریس:تا پایان طرح وقرارداد

تبصره: تمامی افراد عضو در صورت اتمام تحصیلات یا كار خود موظف هستند كه طبق مقررات آموزشی دانشكده، با كتابخانه تسویه حساب نمایند.

 

   

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها