فرمت استاندارد جهت آدرس دهی

 

۱-       فرمت استاندارد جهت آدرس دهی دانشگاههای علوم پزشکی :

 

 

 

      Iran ,نام شهر   ,University of Medical Sciencesنام دانشگاه علوم پزشکی

 

مثال

 

School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

 

 

Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran

 

یا

 

Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas , I.R.Iran

 

 

Isfahan  University of Medical Sciences, Isfaha, I.R.Iran

 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

 

لازم به یادآوریست که کاما بدون فاصله با کلمه قبل و با یک فاصله از کلمه بعد قرار دارد .

 

 

 

۲-       فرمت استاندارد جهت آدرس دهی مراکز تحقیقاتی :

 

   Iran ,نام شهر   ,University of Medical Sciencesنام دانشگاه علوم پزشکی ,Research center نام مرکز تحقیقاتی   

مثال

  

 

Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 

Cancer Research center, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran

 

 یا

 

Cancer Research center, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, I.R.Iran

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها