فرم ارزشیابی جهت ارسال گواهی کارگاه های توانمندسازی ۱۳۹۵

دریافت گواهی کارگاه های توانمندسازی منوط به دریافت فرم ارزشیابی دوره و ارسال آن از طریق ایمیل شرکت کنندگان دورهمی باشد. کسانی که  موفق به ارزشیابی کارگاه های توانمندسازی در مهلت مقررنشده اند پس از دانلود فرم ارزشیابی جهت ارتباط با دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری از ایمیل های اختصاصی دبیرخانه:(nsd@nm.mui.ac.ir)  ااقدام به ارسال فرم نمایند . 

 

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها