معرفی دبیرخانه

      به منظوراعتلای نظام آموزشی کشوراز طریق اجرای اثر بخش بسته های تحول  و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ماموریت ویژه توسعه علوم پرستاری به منطقه آمايشی ۷(دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ،کاشان،یزد و شهرکرد) با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واگذار شده است.در اجرای این ماموریت کارگروه توسعه علوم پرستاری با ساختار زیرتشکیل شده است.

 

     مسئول کار گروه: دکتر علیرضا ایرج پور قائم مقام معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     دبیرخانه کار گروه:دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری –مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     دبیر کار گروه :دکتر پروانه خراسانی  عضو هیات علمی دانشکده پرستاری – مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

    

      اعضای کار گروه:

 

       دکتر علیرضا ایرج پور قائم مقام معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

               دكتر فريبا طالقاني  :رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

               دكتر نصراله عليمحمدي معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

               دكتر حسين توانگر رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

               دكتر نگين مسعودي علوي رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               دكتر رضا مسعودي  رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

   دكتر پروانه اباذري مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                    

               دكترمحسن شهرياري معاون پژوهشی مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري اصفهان

                  دکتر احمد رضا یزدان نیک عضو هیات علمی دانشکده پرستاری – مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها