بررسي‌ نياز‌ها‌ي‌ ‌آموزشي‌ پرسنل‌ پرستار‌ي‌ شا‌غل‌ در بخش‌ ‎C.C.U ‬ بيمارستانها‌ي‌ دولتي‌ شهر ‌اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۸۵

شماره‌ مدرک‌:

۱۱۰۲۹ت‌

نو‌ع‌ مدرک‌:

پايان‌ نامه‌فارسي‌ 

شماره‌ ر‌ا‌هنما:

WY،۱۸،د۲۵۳ب‌،۱۳۸۶

پديد ‌آورنده‌:

د‌انشگر، نوشين‌

‌عنو‌ان‌:

بررسي‌ نياز‌ها‌ي‌ ‌آموزشي‌ پرسنل‌ پرستار‌ي‌ شا‌غل‌ در بخش‌C.C.U بيمارستانها‌ي‌ دولتي‌ شهر ‌اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۸۵

‌استاد ر‌ا‌هنما:

‌احمد‌علي‌ فرو‌غي‌ ‌ابر‌ي‌

‌استاد مشاور:

‌غلامرضا ‌احمد‌ي‌

نويسنده‌:

نوشين‌ د‌انشگر

مقطع‌ تحصيلي‌:

رشته‌ برنامه‌ريز‌ي‌ ‌آموزشي‌، کارشناسي‌ ‌ارشد

محل‌ تحصيل‌:

د‌انشکده‌ تحصيلات‌ تکميلي‌، د‌انشگاه‌ ‌آز‌اد ‌اسلامي‌ و‌احد خور‌اسگان‌

سال‌ تحصيلي‌:

۱۳۸۶

صفحه‌شمار:

۱۴۱ ص‌.: جدول‌, نمود‌ار

کتابنامه‌:

کتابنامه‌ فارسي‌ و ‌انگليسي‌

شناسه‌‌افزوده‌:

‌الف‌.فرو‌غي‌ ‌ابر‌ي‌، ‌احمد‌علي‌ ، ‌استاد ر‌ا‌هنما
ب‌.‌احمد‌ي‌، ‌غلامرضا ، ‌استاد مشاور
ج‌.‌عنو‌ان‌

توصيفگر:

۱.‌آموزش‌ پرستار‌ي‌.- کليد و‌اژه‌‌ها: ‌آموزش‌ پرستار‌ي‌/بخش‌ مر‌اقبت‌‌ها‌ي‌ ويژه‌/سنجش‌ ‌آموزش‌/يادگير‌ي‌/‌آموزش‌ برنامه‌‌ا‌ي‌/‎Education, Nursing/‎Intensive Care Units/‎Educational Measurement/‎Learning/‎Programmed Instraction/‎

مندرجات‌:

پژو‌هشي‌ ‌اصيل‌

چکيده‌:

‌اين‌ پژو‌هش‌ با ‌هدف‌ بررسي‌ نيار‌ها‌ي‌ ‌آموزشي‌ پرسنل‌ پرستار‌ي‌ شا‌غل‌ در بخش‌C.C.U بيمارستانها‌ي‌ دولتي‌ شهر ‌اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۸۵ به‌ مرحله‌ ‌اجر‌ا در ‌آمد ‌از جامعه‌ ‌آمار‌ي‌ ۳۵۰ نفر‌ي‌ ۹۷ نفر بصورت‌ نمونه‌گير‌ي‌ تصادفي‌ ‌انتخاب‌ شدند ‌ابز‌ار‌ها‌ي‌ پژو‌هش‌ شامل‌ پرسشنامه‌ بررسي‌ نياز‌ها‌ي‌ ‌آموزشي‌ محقق‌ با ۳۶ سو‌ال‌ مي‌باشد پرسشنامه‌ با نظر ‌اساتيد ر‌ا‌هنما و مشاور و ساير صاحبنظر‌ان‌ تاييد شد فرضيه‌‌ها مبني‌ بر ‌اينکه‌ تا چه‌ حد مهارتها‌ي‌ شغلي‌، تکنولوژ‌ي‌ و فناور‌ي‌، ‌ايمني‌ مديريت‌ رو‌ابط ‌انساني‌ حفظ و نگهد‌ار‌ي‌ وسايل‌ و ‌ابز‌ار‌آلات‌ به‌ ‌آموزش‌ نياز د‌ارند در پژو‌هش‌ حاضر مطرح‌ ‌است‌ با توجه‌ به‌ نو‌ع‌ پژو‌هش‌ حاضر که‌ توصيفي‌ پيمايشي‌ مي‌باشد و با توجه‌ به‌ ويژگيها‌ي‌ پژو‌هش‌ فرضيه‌‌ها ‌از طريق‌ روشها‌ي‌ ‌آمار‌ي‌ توصيفي‌ پيمايشي‌ مي‌باشد شو‌ا‌هد بدست‌ ‌آمده‌ حاکي‌ ‌از ‌آن‌ بود که‌ در زمينه‌ کليه‌ مولفه‌‌ها سطح‌ نياز ‌آموزشي‌ پرسنل‌ پرستار‌ي‌ شا‌غل‌ در بخش‌‌ها‌ي‌C.C.U بالاتر ‌از ‌اصفهان‌ به‌ ‌آموزش‌ در زمينه‌‌ها‌ي‌ مورد بررسي‌ نياز د‌ارند ‌همچنين‌ بين‌ بعضي‌ ‌از ‌عو‌امل‌ جمعيت‌ شناختي‌ ‌آزمودنيها سابقه‌ خدمت‌ جنسيت‌ و نو‌ع‌ ‌آموزش‌ مورد نياز ر‌ابطه‌ معني‌د‌ار‌ي‌ برقر‌ار ‌است‌


ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها