رفتن به محتوای اصلی
x

جدول دروس ارایه شده

جدول دروس ارایه شده نیمسال اول 1402-1401

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

کارآموزی پرستاری مادرو کودک پسران

1

518340

کارشناسی پرستاری

2

پرستاری اورژانس در بحرانها

1/5

512331

کارشناسی پرستاری

3

پرستاری ویژه

3

512324

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی پرستاری ویژه

1

512330

کارشناسی پرستاری

5

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

3

512328

کارشناسی پرستاری

6

کارآموزی درعرصه اورژانس و حوادث

2

512332

کارشناسی پرستاری

7

کارآموزی پرستاری مادرو کودک پسران

1

518342

کارشناسی پرستاری

8

کارآموزی احیا " قلبی - ریوی

1

512326

کارشناسی اطاق عمل

9

ارزیابی تشخیصی

1

512522

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

10

مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه

2

512523

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

11

مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

1

512531

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

12

کارآموزی مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

0.5

512532

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

13

مراقبتهای ویژه اختلالات چند ارگانی و بیماران نیازهای خاص

2

512534

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

جدول دروس ارایه شده نیمسال دوم 1401-1400

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

1

پرستاری اورژانس در بحرانها

1/5

512331

کارشناسی پرستاری

2

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

3

512324

کارشناسی پرستاری

3

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

1

512330

کارشناسی پرستاری

4

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

3

512328

کارشناسی پرستاری

5

کارآموزی عرصه اورژانس وحوادث

2

512332

کارشناسی پرستاری

6

کارآموزی مادران و نوزادان پسر 1واحد

1

518340

کارشناسی پرستاری

7

کارآموزی عرصه  مادران و نوزادان پسر 1واحد

2

518342

کارشناسی پرستاری

8

فوریتها

1

512327

کارشناسی اطاق عمل

9

روشهای احیا " قلبی - ریوی

2

514348

کارشناسی اطاق عمل

10

مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

1/5

512524

ارشد مراقبتهای ویژه

11

کارآموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

1

512525

ارشد مراقبتهای ویژه

12

مراقبتهای ویژه قلب و عروق

1/5

512526

ارشد مراقبتهای ویژه

13

کارآموزی مراقبتهای ویژه قلب و عروق

1

512527

ارشد مراقبتهای ویژه

14

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

1/5

512528

ارشد مراقبتهای ویژه

15

کارآموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

1

512529

ارشد مراقبتهای ویژه

16

کارورزی  ICUتنفس

2

512538

ارشد مراقبتهای ویژه

17

کارورزی  ICU ا عصاب

1

512537

ارشد مراقبتهای ویژه

18

کارورزی  ICU قلب و عروق

1

512539

ارشد مراقبتهای ویژه

19

کارورزی  ICUاورژانس

1

512540

ارشد مراقبتهای ویژه

20

کارورزی  CUU

1

512541

ارشد مراقبتهای ویژه

21

کارآموزی پرستاری اورژانس 1

1

512545

ارشد پرستاری اورژانس

22

اصول مدیریت در اورژانس ها  ، حوادث و بلایا                                                

1

512542

ارشد پرستاری اورژانس

23

کارآموزی اصول مدیریت در اورژانس ها  ، حوادث و بلایا                                                

1

512543

ارشد پرستاری اورژانس

24

پرستاری اورژانس 2                                         

1/5

512548

ارشد پرستاری اورژانس

25

ارائه خدمات سلامت  در فوریتها  ، حوادث و بلایا                                                

1

512546

ارشد پرستاری اورژانس

26

کارآموزی ارائه خدمات سلامت  در فوریتها  ، حوادث و بلایا                                                

1

512547

ارشد پرستاری اورژانس