امور دانشجویی

    چاپ نامه الکترونیک
 

از جمله تسهیلاتی که مستقیماً و یا با هماهنگی معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه جهت دانشجویان عزیز صورت می­گیرد عبارتند از:

 

وام تحصیلی و مسکن:

دانشجویان گرامی ضمن مراجعه به سایت اینترنتی معاونت دانشجویی به آدرس WWW.csa.mui.ac.irنسبت به ثبت­نام وام تحصیلی و وام مسکن اقدام نمایند.

* ارائه تعهد محضری جهت دانشجویان جدیدالورود و دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نداده­اند، الزامی است.

سرانه وام تحصیلی

۱. دانشجوی مجرد ماهیانه ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲. دانشجوی متاقل ماهیانه ۰۰۰/۴۵۰ ریال.

۳. حق اولاد جهت دانشجویان دارای فرزند ماهیانه به ازای هر فرزند ۳۰۰۰۰ ریال (به وام متاهلی اضافه می­گردد. ارائه مدرک متاهلی کپی شناسنامه به اداره رفاه دانشجویان الزامی است.)

۴. دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سقف وام تحصیلی (ارائه مدارک دانشجوی نمونه و ممتاز به اداره رفاه دانشجویان الزامی است.)

به دانشجویان غیر بومی که ساکن خوابگاه نباشند وام مسکن تعلق می­گیرد.

متقاضیان ضمن ثبت­نام اینترنتی می­بایست اجاره­نامه معتبر به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند.

سرانه وام مسکن

دانشجوی مجرد ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال

دانشجوی متاهل ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال.

به دانشجویان انتقالی، جابجایی و میهمان وام مسکن تعلق نمی­گیرد.

تذکر:به دانشجویان بورسیه، شاغل و دستیاران رشته پزشکی وام تحصیلی و مسکن تعلق نمی­گیرد.

 

وام ازدواج:

وام ازدواج به دانشجویان دوره روزانه و شبانه حداکثر تا یک سال بعد از تاریخ عقد رسمی و به شرط ازدواج در طول تحصیل پرداخت می­گردد.

میزان وام ازدواج ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال و فقط یک بار در طول تحصیل قابل پرداخت است.

 

وام ضروری:

۶. وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی روبرو می­شوند، پرداخت می­گردد.

۷. دانشجویان می­توانند حداکثر با رعایت فاصله حداقل ۸ ماه در طول تحصیل به شرح ذیل درخواست وام ضروری نمایند.

- کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته                        ۲ بار

- کارشناسی پیوسته                                                                   ۴ بار

- دکتری عمومی                                                                          ۶ بار

- دکتری تخصصی Ph.Dو تخصص (دستیاران)                         ۳ بار

۱. میزان وام ضروری حداکثر ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال طبق ظوابطی که صندوق اعلام می­نماید.

۲. میزان وام ضروری برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده می­باشد.

۳. به دانشجویان ورودی جدید در صورت رعایت حداقل انتخاب واحد حداکثر ۰۰۰/۷۰۰ ريال وام ضروری تعلق می­گیرد.

۴. پرداخت وام ضروری به دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی (Ph.D) و دستیاران تخصصی طبق نظر شورای دانشجویی اعطای سقف وام بلامانع است.

۵. به دانشجویانی که در مسابقات سراسری ورزشی (المپیاد ورزشی) یا مسابقات سراسری قرآن حائز رتبه اول تا سوم گردیده­اند و دانشجویانیکه به حج عمره مشرف می­گردد تا سقف دو برابر مجاز وام ضروری پرداخت می­گردد. ارائه گواهی حائزین رتبه به اداره رفاه الزامی است. پرداخت وام ضروری جهت دانشجویان ناپیوسته منوط به تسویه حساب مقطع قبل می­باشد.

 

ودیعه مسکن:

۱. ودیعه مسکن به دانشجویان متاقل که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تایید ارائه نمایند، در طول هر مقطع تحصیلی فقط یک بار پرداخت می­گردد.

- مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی                    ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ريال

- مقاطع تکمیلی (کارشناسی ارشد- دکترای تخصصی Ph.Dو دستیاران تخصصی) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ريال

۲. دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده­اند، می­بایست در صورت اتمام اجاره و یا پایان تحصیل مبلغ ودیعه دریافتی را عیناً (به صورت یکجا) به حساب صندوق رفاه واریز نمایند.

 

وام بیمه:

۱. دانشجویانیکه تحت پوشش بیمه شخص دیگری نباشند می­توانند فرم درخواست بیمه را از اداره رفاه دانشجویان تحویل و ثبت نام نمایند. مدارک لازم جهت ثبت نام بیمه اصل شناسنامه + کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه می­باشد، متقاضیان بیمه خدمات درمانی نباید بیمه شخص دیگری می­باشند در این صورت می­بایست نسبت به قطع آن بیمه اقدام و سپس فرم درخواست را تکمیل نمایند.

۲. ۵۰% حق بیمه توسط دانشگاه پرداخت و ۵۰% دیگر حق بیمه توسط صندوق رفاه پرداخت می­گردد که جزء بدهی دوران تحصیل دانشجو محاسبه خواهد شد.

 

وام شهریه:

دانشجویانی که در آزمون سراسر سازمان سنجش در کلیه مقاطع به عنوان دانشجوی شبانه پذیرفته شده یا می­شوند. دانشجویان انتقالی و دانشجویان تخصصی دولتی (آزاد)

- مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال در ۴ نوبت، هر نوبت حداکثر ۰۰۰/۵۰۰/۲ ريال.

- کارشناسی پیوسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ريال در ۸ نوبت، هــــــر نوبت حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.

- کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ريال در ۴ نوبت، هر نوبت حداکثر ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال.

- دانشجویان انتقالی از خارج و داخل ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ريال در ۸ نوبت، هر نوبت حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.

- دانشجویان تخصصی دولتی (آزاد) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريال در ۴ نوبت، هر نوبت حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال.

 

وام اعتباری خرید کالا و گردشگری:

به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه­های وسایل آموزشی و کمک آموزشی و امکان استفاده از مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان در خزرآباد ساری وام خرید کالا و گردشگری به دانشجویان روزانه و شبانه شاغل به تحصیل حداکثر به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صورت اعتبار خرید از فروشگاه اینترنتی صندوق پرداخت می­گردد.

شرایط اختصاص خوابگاه به دانشجویان:

دانشجویانی که فاصله محل سکونت آنان تا اصفهان بیش از km۸۰ باشد می­توانند از خوابگاه استفاده نمایند که هنگام ثبت نام و انتخاب واحد فرم مربوطه را از معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه دریافت می­نمایند.

 

اجاره بهای خوابگاه:

۱. براساس ضوابط، دانشجویانی می­توانند از خوابگاه­های دانشجویی استفاده کنند که از هیچ گونه کمک موسسات دیگر و وام مسکن صندوق استفاده ننمایند.

- میزان اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی به شرح زیر است:

- اتاق ۱ و ۲ نفره ماهیانه ۰۰۰/۲۵۰ ريال

- اتاق ۳ و ۴ نفره ماهیانه ۰۰۰/۱۷۵ ريال

- اتاق ۵ و ۶ نفره ماهیانه ۰۰۰/۱۵۰ ريال

- اتاق ۷ و ۸ نفره ماهیانه ۰۰۰/۱۲۵ ريال

۲. دانشجویانی که هزینه خوابگاه نیمسال تحصیلی را حداکثر ۱۵ روز پس از پایان همان نیمسال پرداخت نمایند، شامل ۲۵% تخفیف و دانشجویانیکه هزینه خوابگاه خود را یکجا پرداخت نمایند، شامل ۱۵% تخفیف خواهند گردید.

 

محلهای غذاخوری دانشجویان:

مجموعه غذاخوری مرکزی مقابل دانشکده داروسازی

سالنهای غداخوری در کلیه خوابگاهها جهت صبحانه و شام

 

انجام واکسیناسیون:

قبل از شروع گذراندن واحدهای علمی در مراکز بهداشتی و درمانی دانشجویان طی معرفی­نامه­ای که از امور دانشجوئی دانشکده دریافت می­نمایند جهت انجام واکسیناسیون هپاتیت به مرکز بهداشتی درمانی دانشجویان (که در صفحات بعد توضیح داده شده) معرفی می­شوند.

 

ارائه کار دانشجویی:

دانشجویان می­توانند جهت مشارکت در امور مختلف آموزشی، فرهنگی، رفاهی و ... دانشگاه با موافقت مسئولین بطور موقت همکاری نموده و از مزایای کار دانشجوئی بهره­مند گردند از این رو ۱۵% کل دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی با مراجعه به امور دانشجوئی هر دانشکده و تکیمل فرم مربوط می­توانند به میزان حداکثر یکصد ساعت در هر ماه از کار دانشجوئی استفاده نمایند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها