برگزاری سمپوزیوم معرفی و نقد نوآوری ھای آموزشی در پرستاری

سمپوزیوم یک روزه معرفی و نقد نوآوری ھای آموزشی در پرستاری با  ھمکاری کارگروہ توسعہ علوم پرستاری و دانشکدہ پرستاری و مامایی دانشگاہ علوم پزشکی تھران روز یکشنبہ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ بصورت حضوری و مجازی در سالن شورای این دانشکدہ برگزار شد.

در این سمپوزیوم ۵ طرح نوآورانہ آموشی حوزہ پرستاری در حضور معاون محترم پرستاری و  سایر اساتید و روسا و معاونین آموزشی دانشکدہ ھای پرستاری حاضر و شرکت کنندہ ھای مجازی معرفی و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این طرح ھا شامل :۱۔ طرح تلفیق آموزش و بالین پرستاری دانشکدہ پرستاری و مامایی تھران، ۲- طرح ھای برگزاری آزمون عملی پیش کارورزی و ۳- کارورزی دانشجویان کارشناسی پرستاری در مراکز آموزشی و درمانی توسط دانشکدہ پرستاری و مامایی اصفھان ۴- طرح اتندینگ پرستاری توسط دانشکدہ پرستاری و مامایی تبریز و ۵- طرح ھمتایاری در آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری بود. در نھایت جمع بندی نظرات جھت ارتقای طرح ھای مذکور انجام شد. مشروح طرح ھای مذکور بصورت اسلاید در روزھای آتی در سایت دبیر خانہ کارگروہ توسعہ علوم پرستاری بہ آدرس http://nm.mui.ac.ir/fa/db/nsd قابل دستیابی خواھد بود.

فایل پیوست: 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها