رفتن به محتوای اصلی
x

تشریح فعالیتهـای انجام شده در ایجاد بانک سناریوهای بالینی و واگذاری مدیریت و مسئولیت آن به مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان و کاشان

جلسه «تشریح چگونگی انجام فعالیتها در راستای پیشبرد برنامه عملیاتی ایجاد بانک سناریوهای بالینی» با حضور خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکترابوالحسنی(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر سوکی(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی کاشان) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز سه شنبه 1401/8/24 راس ساعت 14:00 لغایت 15:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
در این جلسه خانم دکتر باقری در ارتباط با اهمیت برنامه عملیاتی ایجاد بانک سناریوهای بالینی و گامهای اجرا شده مطالبی را بیان کردند در ادامه خانم دکتر ابوالحسنی  آمادگی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان را در زمینه پیشبرد اهداف بانک سناریو در مباحث کودکان و داخلی جراحی را اعلام کردند. سپس خانم دکتر سوکی ضمن تشکر از همکاران و فعالیتهای انجام شده آمادگی مسئولین دانشکده پرستاری و مامائی کاشان را برای پذیرش مسئولیت و مدیریت اجرای گامهای بعدی و پیشبرد اهداف بانک سناریو در مبحث ویژه  را اعلام کردند.