رفتن به محتوای اصلی
x

تشریح فعالیتهـای انجام شده در تدوین لاگ بوکهـای ارزشیابی بالینی و واگذاری مدیریت و مسئولیت آن به مسئولین دانشکده پرستاری و مامائی یزد

جلسه «تشریح چگونگی انجام فعالیتها در راستای پیشبرد برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوک های ارزشیابی بالینی» با حضور خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر پور موحد (مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای فلاحتی(همکار پروژه)، خانم محمدی(همکار پروژه) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز یک شنبه 1401/8/15 راس ساعت 12:30 لغایت 13:30 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
در این جلسه خانم دکتر باقری در ارتباط با اهمیت برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوکهای ارزشیابی و گامهای آن مطالبی را بیان کردند سپس آقای فلاحتی و خانم محمدی گزارشی از فعالیتهای انجام شده و چگونگی محاسبه و تجمیع لاگ بوک های دریافتی همچنین مرحله cvi , cvr در محتوا را ارائه کردند. خانم دکتر پور موحد ضمن تشکر از همکاران و فعالیتهای انجام شده آمادگی مسئولین دانشکده پرستاری و مامائی یزد را برای پذیرش مسئولیت و مدیریت اجرای گامهای بعدی و پیشبرد اهداف تدوین لاگ بوک های ارزشیابی بالینی را اعلام کردند.