توصیف مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

رشته های کارشناسی ارشد پرستاری:

 

۱) تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان پرستاری:

 رشته روان پرستاری در چارچوب سیاست های سلامت محور، جامع و جامعه نگر، جهت ارتقاء کیفیت سلامت جامعه، پرستارانی آگاه و ماهر تربیت می کند، به طوری که قادر به تلفیق دانش پرستاری با سایر رشته های مرتبط با سلامت بوده و نظریه های پرستاری را با بهره گیری از مهارت حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد ، در جهت دستیابی به اهداف خود به کار می گیرند. بازنگری برنامه این دوره، در ۱۳۸۰ به دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و مشهد واگذار گردید و در سال ۱۳۹۰ در کمیته ای کشوری با نظارت وزارت متبوع برنامه آماده ارائه به مراجع تصمیم گیری شد و در سال ۱۳۹۱ در چارچوب مورد نظر شورای عالی برنامه ریزی علوم پشکی نهایی گردید.

 

نیمرخ تحصیلی دانشجویان کارشناسی  ارشد روان پرستاری

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد روان پرستاری

فرم ارزشیابی ارشد

برنامه هفتگی

 

 

۲)تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری سلامت جامعه:

رشته پرستاری سلامت جامعه در راستای سیاست های سلامت محور مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم و تدوین شده است. این رشته بر سلامت آحاد جامعه تمرکز دارد به طوریکه دانش آموختگان آن با تلفیق دانش پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت قادر به شناسایی مشکل، حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه خواهند بود. این رشته برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ تحت عنوان کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت همگانی در کشور راه اندازی و در سال ۱۳۷۴ به صورت یکی از گرایش های رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری با عنوان پرستاری بهداشت جامعه در برنامه های آموزش پرستاری و مدیریت خدمات پرستاری به تصویب رسیده است. بازنگری این دو برنامه در سال ۱۳۸۰ به ترتیب به دانشکدهه ای پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و شیراز محول گردید. نسخه های بازنگریشده این دو دانشگاه، به دلیل گذشت زمان و ضرورت به روز رسانی مجدداً در سال ۱۳۸۸ مبنای کارگروه های بازنگری قرار گرفت و نهایتاً درسال ۱۳۹۱ در چارچوب مورد نظر شورای عالی بنامه ریزی علوم پزشکی نهایی گردید.

 

نیم رخ تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت جامعه

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت جامعه قسمت اول

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت جامعه قسمت دوم

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت جامعه قسمت سوم

فرم ارزشیابی ارشد

برنامه هفتگی

 

۳)تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری سلامت بزرگسالان( داخلی- جراحی):

خدمات پرستاری یکی از نیازهای روبه تزاید جامعه در حال پیشرفت ایران می باشد. گسترش و توسعه جامعه، رشد جمعیت، افزایش مشکلات سابق و پیدایش مشکلات نوپدید سلامت، همگی از عواملی هستند که نیاز به شناخت و گسترش روش های توسعه سلامت در بزرگسالان را روزافزون می کند. بویژه اینکه گروه بزرگسالان به عنوان عوامل اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی چنانچه سالم باشند به رونق جامعه کمک کرده و در صورت عدم برخورداری از سلامت هزینه های مضاعفی را تحمیل می کنند. با توجه به نقش بی بدیل پرستار در توسعه سلامت این گروه و نظر به ضرورت خدمات تخصصی و عالمانه پرستاری، تحصیلات پرستاران در مقطع کارشناسی ارشد و به شکل تخصصی با هدف گیری تأمین مراقبت با کیفیت مطلوب از این گروه سنی در تمام مراحل پیشگیری از سطح اول تا بازتوانی ضروری می نماید.رویکرد این برنامه تربیت نیروی انسانی کارآمد برای ارائه خدمات بالینی و مراقبت پرستاری اختصاصی در قالب ارتباط انسانی ، اخلاق مدار و توام با مهارت در جمعیت بزرگسال و در زمینه مشکلات داخلی و جراحی می باشد. کمیته بازنگری برنامه پرستاری داخلی- جراحی بدین منظور  در شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور تشکیل و برنامه حاضر را با رعایت ویژگی های نگرش به پیشرفت های علمی و انطباق با نیازهای جامعه تدوین نموده است. در تدوین این برنامه تلاش بر این بوده است که ضمن حفظ کلیت مراقبت پرستاری، تطبیق با شرایط فرهنگی جامعه، تلفیق دانش نظری و عملکرد بالینی، استفاده از مدل های پرستاری و توسعه اخلاق حرفه ای، دانشجویانی تربیت شوند که خدمات شایسته و درخوری ارائه نمایند.

 

نیم رخ تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

فرم ارزشیابی ارشد

برنامه هفتگی

 

 

۴)تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری کودکان:

کودکان به سبب آنکه قادر به دفاع از حقوق اجتماعی خود نیستند، ممکن است از جنبه های مخلف مانند نیازهای مرتبط با رشد و نمو، پایش شاخص های سلامت جسم و روان، نیازهای فرهنگی اجتماعی و توجهات معنوی مورد غفلت قرار گیرند. برای پاسخگویی به این نیازها، رشته های تحصیلی گوناگونی در دنیا دایر شده است و دانش آموختگان این رشته ها در زمینه های مختلف تربیتی، حقوقی، پزشکی، مددکاری اجتماعی و نظایر آن، آموخته ها و مهارت های خود را در جهت حمایت از کودکان در اختیار خانواده ها و جامعه قرار می دهند. رشته پرستاری کودکان یکی از رشته های یاد شده  است که در حوزه سلامت در خدمت این قشر از جامعه قرار دارند. تلاش کمیته بازنگری این رشته برآن بوده که با گنجاندن نیازهای آموزشی در برنامه، با تربیت نیروهای دانش پذیر، آگاه، خلاق، متبحر و دلسوز، در جهت خودباوری و خودکفایی و اعتلای سلامت کودکان گام بردارند.

 

 

نیم رخ تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

فرم ارزشیابی ارشد

برنامه هفتگی

 

۵)تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان:

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از نوزادان بد حال و یا نارس نیازمند به مراقبت های ویژه و خانواده آنان، تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، اخلاق و رفتار حرفه ای، موجبات مراقبت پرستاری، کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه نوزادان را  فراهم می سازد.

 

نیم رخ تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مراقبتهای ویژه کودکان

فرم ارزشیابی ارشد

برنامه هفتگی

 

۶)تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه:

پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بدحال و نیازمند به مراقبت های ویژه، تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، اخلاق و رفتار حرفه ای، موجبات مراقبت پرستار، کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می سازد.

 

نیمرخ تحصیلی دانشجویان  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه  پرستاری

فرم ارزشیابی ارشد

برنامه هفتگی

 

۷)تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری سالمندی:

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی در چارچوب سیاست های جامع نگر و ارتقاء سطح سلامت قشر سالمند جامعه، پرستارانی با علم و مهارت در زمینه ارائه مراقبت های بهداشتی، توانبخشی و اجتماعی به گروه سامندان را تربیت می نماید به طوری که دانش آموختگان این مقطع قادر به تلفیق دانش پیشرفته پرستاری سالمندی با سایر رشته ها و تخصص های وابسته بوده و نظریه های پرستاری سالمندی را با هنر حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در این حوزه بکار گیرند. دانش آموختگان این رشته دارای تبحر و مهارت کافی در ارائه مراقبت ها از پیشگیری تا نوتوانی به فرد سالمند، خانواده و جامعه بوده و قدرند با بکارگیری اصول ارتباطات انسانی، نیازهی بیولوژیکی ، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مددجوی سالمند را در حیطه های خدمات پرستاری شناسایی کرده و به منظور ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی و توانبخشی ویژه سالمندان اقدامات لازم را مبذول دارند.

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها