دستورالعملها و فلوچارتها

  PDF چاپ نامه الکترونیک
 

 

با سمه تعالی

مراحل اجرایی آئین نامه استاد مشاور مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

۱-آئین نامه استاد مشاور، جایگزین آئین نامه استاد راهنما مصوب جلسه ۲۵ مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی بوده و کلیه آئین نامه های مغایر با آن ملغی می باشد.

۲- مشاوره دانشجویان شامل حیطه های آموزشی ، پژوهشی ، فردی ، اجتماعی ، عاطفی و رفاهی می باشد.

۳ - هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان به منظور فراهم نمودن زمینه های ارتقای سطح  علمی و رفع مشکلات و موانع آموزشی دانشجویان درحیطه وظایف حوزه معاونت آموزشی دانشگاه است که این وظایف در قالب همکاری و هماهنگی با سایر بخش های مرتبط از جمله: مرکز مشاوره دانشجویان ، هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده ها ، مسئولین استادان مشاور دانشکده ها و... انجام می شود .

۴- بررسی مشکلات فردی ، اجتماعی ، عاطفی و رفاهی دانشجویان درمقاطع مختلف تحصیلی و برنامه ریزی برای رفع و حل آن در حیطه وظایف معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه می باشد.

که با همکاری و هماهنگی با معاونت آموزشی و سایر معاونتهای دانشگاه صورت می گیرد.

 

۵- دانشجویان از حیث برخورداری از استاد مشاور به دو دسته تقسیم می شوند :

الف )دانشجویان جدید الورود هر سال تحصیلی

ب)دانشجویان ورودی سالهای قبل

 

الف-۱) با توجه به شرایط ذکرشده در دستور العمل ثبت نام دانشجویانی که از طریق شرکت در آزمون سراسری موفق به ورود به دانشگاه شده اند، و لزوم برخورداری از سلامت تن و روان برابر ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ، کلیه پذیرفته شدگان جدید هر سال تحصیلی ، قبل از ثبت نام و تشکیل پرونده آموزشی، علاوه بر معاینه جسمانی که از طرف مرکز بهداشت دانشجویان انجام میشود، ملزم به مراجعه به مرکز مشاوره دانشجویان جهت بررسی حیطه سلامت روانی خود می باشند.

* برای کلیه دانشجویان جدیدالورود استاد مشاور تعیین می شود و دانشجویان موظف به مراجعه به استاد مشاور خود می باشند .

الف -۲) مرکز بهداشت دانشجویان با انجام معاینات جسمانی و مرکز مشاوره دانشجویان با بررسی اولیه و انجام آزمون یا آزمون های روانشناختی غربالگری نسبت به شناسایی دانشجویان در معرض خطر و مستعد آسیب های روانی اقدام نموده وآنان را به صورت مکتوب و محرمانه همراه با خلاصه ای از وضعیت روحی ، روانی ، مشکلات معیشتی ، اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی به مسئول استادان مشاور دانشکده مربوطه معرفی می نماید.

ب -۱)  دانشجویان ورودی سالهای قبل :

* برای دانشجویان  ورودی سالهای قبل ، در صورت آمادگی دانشکده ها اقدامی مشابه ورودیهای جدید صورت گیرد ، در غیر این صورت دانشجویان داوطلب و دانشجویانی که دارای یکی از شرایط زیر باشند شناسایی و به اساتید مشاور معرفی گردند.

* ۱۰ روز پس از برگزاری آخرین امتحان در هر نیمسال تحصیلی ، میانگین انحراف معیار هر ورودی و رشته از طرف اداره خدمات  ماشینی مشخص گردد.

* فهرست اسامی دانشجویانی که دارای یکی از شرایط زیر باشند از طرف اداره خدمات ماشینی صادر وضمن اطلاع رسانی به دانشجویان ذیربط،  به آموزش دانشکده ها جهت معرفی به استاد مشاور ارسال می گردد.

* کلیه دانشجویانیکه معدل نیمسال آنان کمتر از ۱۴ می باشد

* دانشجویانیکه میانگین  نیمسال آنان بیش از یک انحراف معیار کمتر از میانگین کلاس باشد .

* دانشجویانیکه معدل نیمسال آنان نسبت به نیمسال قبل، بیشتر از ۲ نمره کاهش داشته باشد.

* کلیه دانشجویان مشروطی در یک نیمسال

*دانشجویان یاد شده تا سه روز قبل از حذف و اضافه موظف به مراجعه به استاد مشاور می باشند

* به استاد مشاور مجوز اعمال تغییرات در واحدهای دانشجو پس از حذف و اضافه داده می شود.

 

۶- برای دانشجویان غیر ایرانی و دانشجویان دارای استعداد درخشان، با هماهنگی مسئول استادان مشاور دانشکده مربوطه به صورت جداگانه ، یک استاد مشاور انتخاب خواهد شد.

۷- سطح بندی خدمات مشاوره ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و وظایف افراد در سطوح مختلف:  

سطح ا- استاد مشاور :اولین سطح ارتباطی دانشجو باسیستم آموزشی محسوب می شود که در زمینه مشاوره وهدایت دانشجویان در مسائل آموزشی ( در محدوده مقررات مربوطه ) از جمله ثبت نام و انتخاب وحذف واحد ها، مرخصی ، میهمانی و ... دارای مسئولیت اجرایی بوده و
 هر گونه تصمیم گیری در موارد فوق منوط به نظر کتبی استاد مشاور می باشد.ضمناً استاد مشاور می تواند جهت فراهم نمودن زمینه مشاوره با دانشجو و استفاده از نظریات کارشناسی ، با یکی از کارشناسان مرکز مشاوره هماهنگی نماید.

سطح ۲ - هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده :

تعریف : هسته راهنمایی و پیشرفت تحصیلی دانشکده دارای ۵ عضو بوده که با هدف
راهنمایی تحصیلی دانشجویان در جنبه های گوناگون و به عنوان یک گروه مشورتی برای مسئول استادان مشاور تشکیل می شود و اعضای آن با معرفی معاون آموزشی دانشکده  و ابلاغ رئیس دانشکده انتخاب می گردند .

اعضا :

·         معاون آموزش دانشکده ( که به فعالیت های هسته پیشرفت تحصیلی نظارت می کند.)

·         کارشناس مسئول آموزش دانشکده

·         کارشناس مسئول امور دانشجویی دانشکده

·         مسئول استادان مشاور دانشکده

·         یک نفر کارشناس مشاوره

·         استاد مشاور دانشجویی که وضعیت وی در هسته پیشرفت تحصیلی مورد بررسی می باشد.( درموارد خاص )

وظایف کلی:

*پاسخ به ارجاعات دانشجویان از طرف اساتید مشاوره و انجام اقدام لازم و ارائه باز خورد به استاد مشاور

*  ارجاع موارد حاد یا تخصصی به سطح ۳ ( مرکز مشاور دانشگاه ) و اخذ نتایج اقدامات با کمک استاد مشاور

* اطلاع رسانی و بالا بردن سطح آگاهی اساتید مشاور در زمینه بهبود فرآیند مشاوره و راهنمایی دانشجویان

* اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی دانشجویان در زمینه فرآیند راهنمایی  و  مشاوره و نحوه انجام صحیح آن

جلسات هسته پیشرفت تحصیلی و مشاوره به طور معمول هر ماه یکبار و در صورت ضرورت ، بنا به درخواست

مسئول استادان مشاور دانشکده به صورت فوق العاده تشکیل می شود و لازم است صورتجلسات آن به سطوح ۳ و۴ ارسال گردد.

 

سطح ۳ : مرکز مشاوره دانشگاه با ترکیب زیر :

-          رئیس مرکز

-          یک نفر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و یا مشاوره

-          یک نفر از اعضای هیات علمی  متخصص روانپزشکی

-          یک نفر کارشناس  خدمات آموزشی با معرفی مدیر امور آموزشی

 ضمناً رئیس مرکز میتواند در صورت ضرورت و تشخیص، در هر یک از جلسات از یک یا دو نفر از کارشناسان مرتبط یا استاد مشاور دانشجو نیز دعوت به عمل آورد.

وظایف کلی :

* ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان در معرض خطر یا مشکل دار که از هسته پیشرفت تحصیلی معرفی شده اند و ارائه بازخورد به دانشکده

* ارجاع مراجعین به مراکز تخصصی و فوق تخصصی مشاوره ویا کمیته مرکزی اساتید مشاور برای رفع مشکل دانشجویان

* برنامه ریزی برای ارائه خدمات مطلوب مشاوره و راهنمایی دانشجویان در سطوح سه گانه

* نظارت و کنترل برنحوه ارائه خدمات مشاوره ای دانشگاه

* تهیه اطلاعات جامع در خصوص فرآیند مشاوره و تجزیه  و تحلیل آن و ارائه به مدیران ذیربط جهت پشتیبانی فرآیند مشاوره

* ارزشیابی فرآیند مشاوره و راهنمایی در سطوح (۱ و۲ )

* بالا بردن سطح آگاهی و عملکرد افرادی که در سطوح سه گانه در زمینه راهنمایی  و مشاوره دانشجویان فعالیت دارند.

 

سطح ۴ : کمیته مرکزی استادان مشاور با ترکیب زیر:

·         معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته

·         مدیر امور آموزشی به عنوان دبیر کمیته

·         معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

·         مسئولین استادان مشاور دانشکده ها

·         مسئول اداره شاوره معاونت دانشجویی فرهنگی

·         معاون آموزشی دانشکده ها ( در موارد خاص )

وظایف :

* بررسی و ارزیابی نحوه استفاده بهینه ازسیاست های کلان و ظرفیت های موجود ارائه خدمات در ارتباط با رفع مشکلات دانشجویان

* بررسی گزارشهای رسیده از دانشکده ها و تصمیم گیری در مورد حل مشکلات ارجاع شده

* برآورد پیشنهاد هزینه مورد نیاز برای تامین اعتبارات اجراح طرح استاد مشاور و پیگیری اعتبارات

 

۸- در پایان هر نیمسال تحصیلی ، اساتید مشاور می بایست گزارش عملکرد خود را تهیه و به مسئول استادان مشاور دانشکده ارائه نمایند. مسئول استادان مشاور نیز این گزارش را پس از بررسی و تائید ، به معاون آموزشی دانشکده جهت انعکاس به کمیته مرکزی ارائه می دهد.

                                 فلوچارت  و روتد کار دفتر اساتید مشاور

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها