طراحی و روان سنجی ابزار اندازه گیری سازگاری با تغییرات باروری در زنان میانسال: دفاع از پایان نامه دکتری بهداشت باروری

    به گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجوی دکتری بهداشت باروری ، سرکارخانم میترا ریحانی، یکشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۷، درتالار اندیشه از پایان نامه خود با عنوان طراحی و روان سنجی ابزار اندازه گیری سازگاری با تغییرات باروری در زنان میانسال دفاع نمود.

دانشجو میترا ریحانی، در خلاصه پایان نامه ی ارسالی خود به روابط عمومی دانشکده، گفته است: مطالعه حاضر با هدف طراحی و روانسنجی ابزار اندازه گیری سازگاری با تغییرات باروری در زنان میانسال یه روش ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است.

تجارب زنان میانسال از سازگاری با تغییرات باروری در قسمت کیفی تبیین و در قسمت کمی به روانسنجی گویه های ابزار طی یک مطالعه مقطعی پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که سازگاری در زنان میانسال با تغییرات باروری در جامعه ما یه روی یک طیف در حرکت است که یک سر این طیف را احساس افول، غروب زنانگی و خاموشی جنسی نشکیل می دهد و این موضوع در زنانی بیشتر دیده می شود که مفهوم زنانگی خود را در فرزند آوری و باروری و جذابیت ظاهری دانسته و در سر دیگر طیف احساس کمال، تعالی و آغاز دوره جدید زندگی نمایان بود که بیشتر در زنانی دیده می شد که زنانگی خود را با احساس کارآمدی، والدی و توانمندی گره زده بودند.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو میترا ریحانی،  سرکار خانم ها دکتر اشرف کاظمی و دکتر زیبا فرج زادگان بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را سرکار خانم ها دکتر فاطمه ناجی، دکتر مهناز نوروزی، آقایان دکتر محمد جواد طراحی و  دکتر جهانگیر مقصودی به عهده داشتند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها