فرمت استاندارد جهت آدرس دهی

  گروههای مختلف آموزشی، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی و کمیته تحقیقات دانشجویی

 

  گروه اتاق عمل، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

Department of Operating Room, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

 

گروه پرستاري مراقبتهاي ويژه، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

 

گروه روان پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

Department of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

 

گروه پرستاري سلامت بزرگسالان، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

Department of Adult Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

 

گروه پرستاري سلامت جامعه و سالمندی، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ايران.، اصفهان.

Department of Community Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

 

گروه پرستاري كودكان و نوزادان، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

Department of Pediatric and Neonatal Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

 

گروه مامايي و بهداشت باروري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

 

كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران.

Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

 

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران.

Nursing and Midwifery Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها