مراکزEDO سایر دانشکده های پرستاری

 

 

 

http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/?‎PageID=۲۱۱

 

 

 

دانشگاه تبریز

http://www.arums.ac.ir/fa/medicine/‎edo/

دانشگاه پیراپزشکی اردبیل

http://www.zbmu.ac.ir/page.php?‎slct_pg_id=۶۷۲&sid=۱۳&slc_lang=fa

دانشکده پرستاری زابل

http://www.goums.ac.ir/page.php?‎slct_pg_id=۱۷۱۵&sid=۳&slc_lang=fa

دانشکده پرستاری و مامایی بویه گلستان

http://jums.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=۱&sub=15&tempname=fnm&PageID=۱۰۰۹۸&isPopUp=False

دانشکده پرستاری جهرم

http://paramedical-school.kums.ac.ir/fa/‎assistances/‎edo

دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه

http://snm.kmu.ac.ir/Default1.aspx?Id=2514

دانشکده پرستاری کرمان

http://education.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?‎CategoryID=۶ad658d7-be60-4189-8c34-d6840a6a1534

دانشکده پرستاری البرز

http://fnursing.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?‎TabID=۱۰۴۰۷&Site=fnursing.ajums.ac&Lang=fa-IR

 جندی شاپور شیراز

http://education.fums.ac.ir/HomePage.aspx?‎TabID=۷۲۷۵&Site=education.fums.ac&Lang=fa-IR

دانشکده پرستاری فسا

http://nursing.kaums.ac.ir/Default.aspx?‎PageID=۱۶۶

دانشکده پرستاری و مامائی کاشان

http://www.nkums.ac.ir/index.aspx?Catid=5362

دانشکده پرستاری و مامائی شیروان

http://prferdows.bums.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=۱&sub=62&PageId=11428&codeV=1&tempname=Template21

دانشکده پرستاری و مامائی فرودس

http://nursing.ajaums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=5821&Site=nursing.ajaums.ac&Lang=fa-IR

دانشکده پرستاری و مامائی ارتش

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها