معرفی رییس دانشکده

 

 

 

 

دکتر فریبا طالقانی

  

      دکترای تخصصی (PhD) پرستاری

 

  

مرتبه علمیاستاد 

      

 

            پست الکترونیکی  :       taleghani@nm.mui.ac.ir

 

 

 

 

 

آدرس دفتر    : ایران، اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

 

           تلفن  دفتر: ۳۷۹۲۷۵۶۵  - ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  -۰۳۱

                       نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها