گروه پرستاری مراقبتهای ویژه

 

 

 

 

مدیر گروه:دکتر مریم اقبالی

 

      تلفن : ۳۷۹۲۷۵۴۰        پست الکترونیکی :  eghbali@nm.mui.ac.ir

 

 

تاریخچه

پرستاری مراقبت های ویژه از سال ۱۳۶۵ ، همزمان با شکل گیری گروه پرستاری سلامت بزرگسالان  فعالیت داشت و از سال ۱۳۸۷ اولین دوره کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه در دانشکده برگزار گردید.گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه در سال ۱۳۹۰با هدف ارتقاي كيفيت آموزش نظري و باليني و هدايت فعاليت هاي پژوهشي در حوزه مراقبت هاي ويژه در مقطع كارشناسي ارشد رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه شكل گرفت. فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه شامل همکاری و مشارکت در تدریس تئوری و بالینی دروس پرستاری ویژه در مقطع کارشناسی و دروس اختصاصی پرستاری مراقبت ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ویژه ، همکاری در ارائه واحدهای مقطع دکترا وراهنمایی و مشاوره پایان نامه های مقطع كارشناسي ارشد پرستاري مرافبت هاي ويژه و رساله هاي مقطع ارشد وبژه و  دكتري پرستاري  می باشد. لازم به ذکر است،گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه همواره تعامل با گروههاي ديگر را مورد توجه قرار داده است .

 

چشم انداز (Vision) گروه پرستاری مراقبت های ویژه

چشم انداز گروه مراقبت های ویژه برای بهبود وضعیت آموزش و خدمات پرستاری در حیطه مراقبت های ویژه در ۱۰ سال آینده عبارت است از:

۱-  ارتقاء آموزش تخصصی دانشجویان کارشناسی در حیطه مراقبت های ویژه

۲-  ارتقاء استاندارهای خدمات پرستاری در بخش های مراقبت ویژه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳-  تسریع در روند حرفه ای شدن و تخصصی شدن رشته پرستاری

 

رسالت (Mission) گروه پرستاری مراقبت های ویژه

رسالت گروه پرستاری مراقبت های ویژه عبارتست از: آموزش دانشجویان  کارشناسی در حیطه مراقبت های ویژه ، آموزش تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه و تربیت دانش آموختگان کارآمد و واجد صلاحیت حرفه ای   در حیطه مراقبت های ویژه.

 

اهداف کلی گروه پرستاری مراقبت های ویژه

هدف کلی گروه ارائه آموزش تخصصی در حیطه مراقبت های ویژه به دانشجویان کارشناسی پرستاری، تربیت دانش آموختگان در رشته کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه با دانش، نگرش و مهارت کافی و همکاری در ارتقاء دانش و مهارت پرستاران بالینی می باشد.

 

 

اهداف ویژه گروه پرستاری مراقبت های ویژه

۱-  ایفای نقش موثر در تولید بدنه دانش اختصاصی مراقبت های ویژه پرستاری مبتنی بر شواهد

۲-  توسعه همکاری های بین حرفه ای در جهت ارتقاء جایگاه مراقبتهای ویژه پرستاری

۳-  همکاری در ارتقاء استاندارهای خدمات پرستاری بالینی در بخش های مراقبت های ویژه

۴-  توسعه کاربرد نتایج تحقیقات انجام شده در حیطه مراقبت های ویژه در بخش های بالینی

 

خدمات ارائه شده در مقطع کارشناسی

ارائه دروس تئوری و بالینی فوریتها و بحران، پرستاری ویژه، ارائه درس کمک های اولیه به رشته های متفاوت علوم پزشکی به صورت نظری و عملی، ارائه بعضی از دروس به رشته فوریتهای پزشکی.

 

 

اعضای گروه و لاین تحقیقاتی 

 

 

ردیف

اسامی

مرتبه

          لاین تحقیقاتی استاد

عکس

آدرس پست الکترونیک

۱

اصغر خلیفه زاده

هیئت علمی

بازنشسته

توانبخشی بیماران قلبی

khalifezadeh@nm.mui.ac.ir

۲

دکتر احمدرضا یزدان نیک

استادیار

مراقبت جامع در بخشهای مراقبت ویژه

yazdannik@nm.mui.ac.ir

۳

  دکتر مریم اقبالی

استادیار

مفاهیم پرستاری ( درد، خواب، مرگ، سالمندی، محرومیت از ادراکات حسی)

eghbali@nm.mui.ac.ir

۴

 ناهید شاهقلیان

هیئت علمی

بازنشسته

پرستاری در دیالیز

shahgholian@nm.mui.ac.ir

۵

دکتر نصراله علیمحمدی

استادیار

مراقبت در رابطه با مفاهیم پرستاری

alimohammadi@nm.mui.ac.ir

۶

دکتر علیرضا ایرج پور

استاد

فاصله تئوری و عملی در آموزش پرستاری  مامایی

 

irajpour@nm.mui.ac.ir

۷

دکتر سمیه غفاری

استادیار

مراقبت های پرستاری در بخش ICU

somayehghafari@nm.mui.ac.ir

۸

خدیجه زراعتکاری

هیئت علمی بازنشسته

مراقبتهای تنفسی

zeraatkari@nm.mui.ac.ir

۹  نرگس خیرالهی

مربی

هیئت علمی

ارتقاء مراقبت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه قلبی

n.kheirollahi@nm.mui.ac.ir

 

۱۰  سمیه حقیقت

مربی

هیئت علمی

مراقبت های پرستاری در بخش ICU s_haghighat@nm.mui.ac.ir
۱۱  شهلا محمدی ریزی

مربی

هیئت علمی

مراقبت ویژه در پرستاری mohamadirizi@nm.mui.ac.ir
۱۲ دکتر شیما صفازاده استادیار مدیریت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه sh.safazadeh@nm.mui.ac.ir
۱۳  محمدصادق ابوطالبی نصرآباد

مربی

هیئت علمی

کنترل درد aboutalebi@nm.mui.ac.ir
۱۴  دکتر مریم السادات هاشمی استادیار مراقبت کل نگر در بخشهای مراقبت ویژه maryam.Hashemi@nm.mui.ac.ir
 

 

 فرمهای ارزشیابی و کارآموزی دانشجویان

کدهای پوشش حضور در کارآموزی

قوانین و ضوابط حضور درکارآموزی ویژه

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

کارنمای عملکرد بالینی کارآموزی ویژه  کارشناسی  پیوسته پرستاری

کارنمای عملکرد بالینی کارورزی ویژه  کارشناسی پیوسته پرستاری

 

فایلهای آموزشی گروه پرستاری مراقبت های ویژه

 

جدول دروس ارایه شده نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

پرستاری اورژانس در بحرانها

۵/۱

۵۱۲۳۳۱

کارشناسی پرستاری

۲

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

۳

۵۱۲۳۲۴

کارشناسی پرستاری

۳

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

۱

۵۱۲۳۳۰

کارشناسی پرستاری

۴

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

۳

۵۱۲۳۲۸

کارشناسی پرستاری

۵

کارآموزی عرصه اورژانس وحوادث

۲

۵۱۲۳۳۲

کارشناسی پرستاری

۶

کارآموزی مادران و نوزادان پسر ۱واحد

۱

۵۱۸۳۴۰

کارشناسی پرستاری

۷

کارآموزی عرصه  مادران و نوزادان پسر ۱واحد

۲

۵۱۸۳۴۲

کارشناسی پرستاری

۸

فوریتها

۱

۵۱۲۳۲۷

کارشناسی اطاق عمل

۹

روشهای احیا " قلبی - ریوی

۲

۵۱۴۳۴۸

کارشناسی اطاق عمل

۱۰

مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

۵/۱

۵۱۲۵۲۴

ارشد مراقبتهای ویژه

۱۱

کارآموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

۱

۵۱۲۵۲۵

ارشد مراقبتهای ویژه

۱۲

مراقبتهای ویژه قلب و عروق

۵/۱

۵۱۲۵۲۶

ارشد مراقبتهای ویژه

۱۳

کارآموزی مراقبتهای ویژه قلب و عروق

۱

۵۱۲۵۲۷

ارشد مراقبتهای ویژه

۱۴

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

۵/۱

۵۱۲۵۲۸

ارشد مراقبتهای ویژه

۱۵

کارآموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

۱

۵۱۲۵۲۹

ارشد مراقبتهای ویژه

۱۶

کارورزی  ICUتنفس

۲

۵۱۲۵۳۸

ارشد مراقبتهای ویژه

۱۷

کارورزی  ICU ا عصاب

۱

۵۱۲۵۳۷

ارشد مراقبتهای ویژه

۱۸

کارورزی  ICU قلب و عروق

۱

۵۱۲۵۳۹

ارشد مراقبتهای ویژه

۱۹

کارورزی  ICUاورژانس

۱

۵۱۲۵۴۰

ارشد مراقبتهای ویژه

۲۰

کارورزی  CUU

۱

۵۱۲۵۴۱

ارشد مراقبتهای ویژه

 

 

 

 

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

کارآموزی پرستاری مادرو کودک پسران

۱

۵۱۸۳۴۰

کارشناسی پرستاری

۲

پرستاری اورژانس در بحرانها

۱/۵

۵۱۲۳۳۱

کارشناسی پرستاری

۳

پرستاری ویژه

۳

۵۱۲۳۲۴

کارشناسی پرستاری

۴

کارآموزی پرستاری ویژه

۱

۵۱۲۳۳۰

کارشناسی پرستاری

۵

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

۳

۵۱۲۳۲۸

کارشناسی پرستاری

۶

کارآموزی درعرصه اورژانس و حوادث

۲

۵۱۲۳۳۲

کارشناسی پرستاری

۷

کارآموزی پرستاری مادرو کودک پسران

۱

۵۱۸۳۴۲

کارشناسی پرستاری

۸

کارآموزی احیا " قلبی - ریوی

۱

۵۱۲۳۲۶

کارشناسی اطاق عمل

۹

ارزیابی تشخیصی

۱

۵۱۲۵۲۲

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

۱۰

مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه

۲

۵۱۲۵۲۳

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

۱۱

مراقبتهای ویژه گوارش و جراحی شکم

۱

۵۱۲۵۳۰

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

۱۲

مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

۱

۵۱۲۵۳۱

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

۱۳

کارآموزی مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

۰.۵

۵۱۲۵۳۲

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

۱۴

مراقبتهای ویژه غدد

۰.۵

۵۱۲۵۳۳

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

۱۵

مراقبتهای ویژه اختلالات چند ارگانی و بیماران نیازهای خاص

۲

۵۱۲۵۳۴

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

۱۶

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختلالات چند ارگانی

۱

۵۱۲۵۳۵

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

۱۷

کارآموزی مراقبتهای تخصصی اختیاری

۲

۵۱۲۵۳۶

ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها