گروه پرستاری مراقبتهای ویژه

 

 

 

 

مدیر گروه:دکتر مریم اقبالی

 

      تلفن : ۳۷۹۲۷۵۴۰        پست الکترونیکی :  eghbali@nm.mui.ac.ir

 

 

تاریخچه

پرستاری مراقبت های ویژه از سال ۱۳۶۵ ، همزمان با شکل گیری گروه پرستاری سلامت بزرگسالان  فعالیت داشت و از سال ۱۳۸۷ اولین دوره کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه در دانشکده برگزار گردید.گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه در سال ۱۳۹۰با هدف ارتقاي كيفيت آموزش نظري و باليني و هدايت فعاليت هاي پژوهشي در حوزه مراقبت هاي ويژه در مقطع كارشناسي ارشد رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه شكل گرفت. فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه شامل همکاری و مشارکت در تدریس تئوری و بالینی دروس پرستاری ویژه در مقطع کارشناسی و دروس اختصاصی پرستاری مراقبت ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ویژه ، همکاری در ارائه واحدهای مقطع دکترا وراهنمایی و مشاوره پایان نامه های مقطع كارشناسي ارشد پرستاري مرافبت هاي ويژه و رساله هاي مقطع ارشد وبژه و  دكتري پرستاري  می باشد. لازم به ذکر است،گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه همواره تعامل با گروههاي ديگر را مورد توجه قرار داده است .

 

چشم انداز (Vision) گروه پرستاری مراقبت های ویژه

چشم انداز گروه مراقبت های ویژه برای بهبود وضعیت آموزش و خدمات پرستاری در حیطه مراقبت های ویژه در ۱۰ سال آینده عبارت است از:

۱-  ارتقاء آموزش تخصصی دانشجویان کارشناسی در حیطه مراقبت های ویژه

۲-  ارتقاء استاندارهای خدمات پرستاری در بخش های مراقبت ویژه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳-  تسریع در روند حرفه ای شدن و تخصصی شدن رشته پرستاری

 

رسالت (Mission) گروه پرستاری مراقبت های ویژه

رسالت گروه پرستاری مراقبت های ویژه عبارتست از: آموزش دانشجویان  کارشناسی در حیطه مراقبت های ویژه ، آموزش تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه و تربیت دانش آموختگان کارآمد و واجد صلاحیت حرفه ای   در حیطه مراقبت های ویژه.

 

اهداف کلی گروه پرستاری مراقبت های ویژه

هدف کلی گروه ارائه آموزش تخصصی در حیطه مراقبت های ویژه به دانشجویان کارشناسی پرستاری، تربیت دانش آموختگان در رشته کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه با دانش، نگرش و مهارت کافی و همکاری در ارتقاء دانش و مهارت پرستاران بالینی می باشد.

 

 

اهداف ویژه گروه پرستاری مراقبت های ویژه

۱-  ایفای نقش موثر در تولید بدنه دانش اختصاصی مراقبت های ویژه پرستاری مبتنی بر شواهد

۲-  توسعه همکاری های بین حرفه ای در جهت ارتقاء جایگاه مراقبتهای ویژه پرستاری

۳-  همکاری در ارتقاء استاندارهای خدمات پرستاری بالینی در بخش های مراقبت های ویژه

۴-  توسعه کاربرد نتایج تحقیقات انجام شده در حیطه مراقبت های ویژه در بخش های بالینی

 

خدمات ارائه شده در مقطع کارشناسی

ارائه دروس تئوری و بالینی فوریتها و بحران، پرستاری ویژه، ارائه درس کمک های اولیه به رشته های متفاوت علوم پزشکی به صورت نظری و عملی، ارائه بعضی از دروس به رشته فوریتهای پزشکی.

 

 

اعضای گروه و لاین تحقیقاتی 

 

 

ردیف

اسامی

مرتبه

          لاین تحقیقاتی استاد

عکس

آدرس پست الکترونیک

۱

اصغر خلیفه زاده

هیئت علمی

بازنشسته

توانبخشی بیماران قلبی

khalifezadeh@nm.mui.ac.ir

۲

دکتر احمدرضا یزدان نیک

استادیار

مراقبت جامع در بخشهای مراقبت ویژه

yazdannik@nm.mui.ac.ir

۳

  دکتر مریم اقبالی

استادیار

مفاهیم پرستاری ( درد، خواب، مرگ، سالمندی، محرومیت از ادراکات حسی)

eghbali@nm.mui.ac.ir

۴

 ناهید شاهقلیان

هیئت علمی

بازنشسته

پرستاری در دیالیز

shahgholian@nm.mui.ac.ir

۵

دکتر نصراله علیمحمدی

استادیار

مراقبت در رابطه با مفاهیم پرستاری

alimohammadi@nm.mui.ac.ir

۶

دکتر علیرضا ایرج پور

استاد

فاصله تئوری و عملی در آموزش پرستاری  مامایی

 

irajpour@nm.mui.ac.ir

۷

دکتر سمیه غفاری

استادیار

مراقبت های پرستاری در بخش ICU

somayehghafari@nm.mui.ac.ir

۸

خدیجه زراعتکاری

هیئت علمی بازنشسته

مراقبتهای تنفسی

zeraatkari@nm.mui.ac.ir

۹  نرگس خیرالهی

مربی

هیئت علمی

ارتقاء مراقبت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه قلبی

n.kheirollahi@nm.mui.ac.ir

 

۱۰  سمیه حقیقت

مربی

هیئت علمی

مراقبت های پرستاری در بخش ICU s_haghighat@nm.mui.ac.ir
۱۱  شهلا محمدی ریزی

مربی

هیئت علمی

مراقبت ویژه در پرستاری mohamadirizi@nm.mui.ac.ir
۱۲ دکتر شیما صفازاده استادیار مدیریت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه sh.safazadeh@nm.mui.ac.ir
۱۳  محمدصادق ابوطالبی نصرآباد

مربی

هیئت علمی

کنترل درد aboutalebi@nm.mui.ac.ir
۱۴  دکتر مریم السادات هاشمی استادیار مراقبت کل نگر در بخشهای مراقبت ویژه maryam.Hashemi@nm.mui.ac.ir
 

 

 فرمهای ارزشیابی و کارآموزی دانشجویان

کدهای پوشش حضور در کارآموزی

قوانین و ضوابط حضور درکارآموزی ویژه

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

کارنمای عملکرد بالینی کارآموزی ویژه  کارشناسی  پیوسته پرستاری

کارنمای عملکرد بالینی کارورزی ویژه  کارشناسی پیوسته پرستاری

 

 

فایلهای آموزشی گروه پرستاری مراقبت های ویژه

 

جدول دروس ارائه شده نیمسال دوم ۹۹-۹۸

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

کد

رشته

تعداد دانشجو

ترم

۱

پرستاری اورژانس در بحرانها

۵/۱

۵۱۲۳۳۱

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

ششم

۲

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

۳

۵۱۲۳۲۴

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

ششم

۳

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

۱

۵۱۲۳۳۰

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

ششم

۴

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

۳

۵۱۲۳۲۸

۱

کارشناسی پرستاری

۷۳

هفتم

۵

کارآموزی عرصه اورژانس وحوادث

۲

۵۱۲۳۳۲

۱

کارشناسی پرستاری

۸۲

هشتم

۶

کارآموزی مادران و نوزادان پسر ۱واحد

۱

۵۱۸۳۴۰

۱

کارشناسی پرستاری

۳۹

چهارم

۷

کارآموزی عرصه  مادران و نوزادان پسر ۱واحد

۲

۵۱۸۳۴۲

۱

کارشناسی پرستاری

۴۲

هشتم

۸

فوریتها

۱

۵۱۲۳۲۷

۱

کارشناسی اطاق عمل

۳۸

ششم

۹

روشهای احیا " قلبی - ریوی

۲

۵۱۲۳۴۸

۱

کارشناسی اطاق عمل

۲۸

چهارم

۱۰

مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

۵/۱

۵۱۲۵۲۴

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۴

دوم

۱۱

کارآموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

۱

۵۱۲۵۲۵

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۴

دوم

۱۲

مراقبتهای ویژه قلب و عروق

۵/۱

۵۱۲۵۲۶

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۴

دوم

۱۳

کارآموزی مراقبتهای ویژه قلب و عروق

۱

۵۱۲۵۲۷

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۴

دوم

۱۴

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

۵/۱

۵۱۲۵۲۸

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۴

دوم

 

 

 

 

 

 

۱۵

کارآموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

۱

۵۱۲۵۲۹

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۶

دوم

۱۶

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۵)

۵/

۵۱۲۵۱۰

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۶

چهارم

۱۷

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۶)

۱

۵۱۲۵۱۲

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۶

چهارم

۱۸

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۷)

۱

۵۱۲۵۱۴

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۶

چهارم

۱۹

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۸)

۵/۱

۵۱۲۵۱۶

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۶

چهارم

۲۰

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۹)

۵/

۵۱۲۵۱۸

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۶

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۹-۹۸

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

کد

رشته

تعداددانشجو

ترم

۱

پرستاری اورژانس در بحرانها

۵/۱

۵۱۲۳۳۱

۱

کارشناسی پرستاری

۷۱

ششم

۲

پرستاری ویژه

۳

۵۱۲۳۲۴

۱

کارشناسی پرستاری

۷۱

ششم

۳

کارآموزی پرستاری ویژه

۱

۵۱۲۳۳۰

۱

کارشناسی پرستاری

۷۱

ششم

۴

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

۳

۵۱۲۳۲۸

۱

کارشناسی پرستاری

۷۷

هفتم

۵

کارآموزی درعرصه اورژانس و حوادث

۲

۵۱۲۳۳۲

۱

کارشناسی پرستاری

۴۹

هشتم

۶

کارآموزی احیا " قلبی - ریوی

۱

۵۱۲۳۲۶

۱

کارشناسی اطاق عمل

۳۶

پنجم

۷

مبانی مراقبت های پرستاری ویژه

۲

۵۱۲۵۲۳

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

 

اول

۸

ارزیابی تشخیصی

۱

۵۱۲۵۲۲

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

 

اول

۹

نظریه ها،الگوها و مفاهیم پرستاری ویژه

۱/۵

۵۰۰۵۳۵

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

 

اول

۱۰

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۳)

۱

۵۱۲۵۰۶

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۵

سوم

۱۱

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۴)

۱

۵۱۲۵۰۸

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۵

سوم

۱۲

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۵)

۵/

۵۱۲۵۰۹

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۵

سوم

۱۳

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۶)

۱

۵۱۲۵۱۱

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۵

سوم

۱۴

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی ۷)

۱

۵۱۲۵۱۳

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۵

سوم

۱۵

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۸)

۵/۱

۵۱۲۵۱۵

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۵

سوم

۱۶

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۹)

۵/

۵۱۲۵۱۷

۱

ارشد مراقبتهای ویژه

۵

سوم

۱۷ روش آموزش به مددجو ۱ ۵۰۰۵۳۶ ۱ ارشد مراقبتهای ویژه   اول
۱۸ قانون،اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای ۱ ۵۰۰۵۳۴ ۱ ارشد مراقبتهای ویژه   اول

 

 

جدول دروس ارایه شده نیمسال دوم  ۹۸-۱۳۹۷

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

پرستاری اورژانس در بحرانها

۱/۵

۵۱۲۳۳۱

کارشناسی پرستاری

ششم

۲

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

۳

۵۱۲۳۲۴

کارشناسی پرستاری

ششم

۳

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

۱

۵۱۲۳۳۰

کارشناسی پرستاری

ششم

۴

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

۳

۵۱۲۳۲۸

کارشناسی پرستاری

هفتم

۵

کارآموزی عرصه اورژانس وحوادث

۲

۵۱۲۳۳۲

کارشناسی پرستاری

هشتم

۶

کارآموزی مادران و نوزادان پسر ۱واحد

۱

۵۱۸۳۴۰

کارشناسی پرستاری

چهارم

 

کارآموزی عرصه  مادران و نوزادان پسر ۱واحد

۱

۵۱۸۳۴۲

کارشناسی پرستاری

هشتم

۷

فوریتها

۱

۵۱۲۳۲۷

کارشناسی و ناپیوسته اطاق عمل

ششم سوم

۸

روشهای احیا " قلبی - ریوی

۲

۵۱۲۳۴۸

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۹

مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضا

۱

۵۱۲۵۲۱

ارشد مراقبتهای ویژه

دوم

۱۰

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۱)

۱/۵

۵۱۲۵۰۱

ارشد مراقبتهای ویژه

دوم

۱۱

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۱)

۱/۵

۵۱۲۵۰۲

ارشد مراقبتهای ویژه

دوم

۱۲

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۲)

۱/۵

۵۱۲۵۰۳

ارشد مراقبتهای ویژه

دوم

۱۳

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۲)

۱/۵

۵۱۲۵۰۴

ارشد مراقبتهای ویژه

دوم

۱۴

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۳)

۱

۵۱۲۵۰۵

ارشد مراقبتهای ویژه

دوم

۱۵

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی( ۴)

۱

۵۱۲۵۰۷

ارشد مراقبتهای ویژه

دوم

۱۶

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۵)

۰/۵

۵۱۲۵۱۰

ارشد مراقبتهای ویژه

چهارم

۱۷

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۶)

۱

۵۱۲۵۱۲

ارشد مراقبتهای ویژه

چهارم

۱۸

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۷)

۱

۵۱۲۵۱۴

ارشد مراقبتهای ویژه

چهارم

۱۹

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۸)

۱/۵

۵۱۲۵۱۶

ارشد مراقبتهای ویژه

چهارم

۲۰

کارآموزی مراقبتهای ویژه اختصاصی (۹)

۰/۵

۵۱۲۵۱۸

ارشد مراقبتهای ویژه

چهارم

 

 

 

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

پرستاری اورژانس در بحرانها

۱/۵

۵۱۲۳۳۱

کارشناسی پرستاری

ششم

۲

پرستاری ویژه

۳

۵۱۲۳۲۴

کارشناسی پرستاری

ششم

۳

کارآموزی پرستاری ویژه

۱

۵۱۲۳۳۰

کارشناسی پرستاری

ششم

۴

کارآموزی درعرصه پرستاری ویژه

۳

۵۱۲۳۲۸

کارشناسی پرستاری

هفتم

۵

کارآموزی درعرصه اورژانس و حوادث

۲

۵۱۲۳۳۲

کارشناسی پرستاری

هشتم

۶

کارآموزی احیا " قلبی - ریوی

۱

۵۱۲۳۲۶

کارشناسی اطاق عمل

پنجم

۷

مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه

۱

۵۱۲۵۱۹

ارشد مراقبتهای ویژه

اول

۸

پایش پرستاری پیشرفته

۳

۵۱۲۵۲۰

ارشد مراقبتهای ویژه

اول

۹

مراقبتهای پرستاری دربخشهای ویژه

۳

۵۱۲۵۰۰

ارشد مراقبتهای ویژه

اول

۱۰

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۳)

۱

۵۱۲۵۰۶

ارشد مراقبتهای ویژه

سوم

۱۱

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۴)

۱

۵۱۲۵۰۸

ارشد مراقبتهای ویژه

سوم

۱۲

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۵)

۰/۵

۵۱۲۵۰۹

ارشد مراقبتهای ویژه

سوم

۱۳

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۶)

۱

۵۱۲۵۱۱

ارشد مراقبتهای ویژه

سوم

۱۴

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی ۷)

۱

۵۱۲۵۱۳

ارشد مراقبتهای ویژه

سوم

۱۵

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۸)

۱/۵

۵۱۲۵۱۵

ارشد مراقبتهای ویژه

سوم

۱۶

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی (۹)

۰/۵

۵۱۲۵۱۷

ارشد مراقبتهای ویژه

سوم

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها