ماموریت کارگروه توسعه علوم پرستاری

 

 

بدنبال واسپاری ماموریت توسعه علوم پرستاری به منطقه هفتم آمایشی و در راستای اجرای مصوبات اولین جلسه شورای معاونین آموزشی این منطقه، محوریت این ماموریت به دانشکده پرستاری ومامایی اصفهان به عنوان «دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری» و مسئولیت کارگروه به دکتر علیرضا ایرج پور طی نامه شماره ۴۹۲۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۴ ابلاغ گردید تا با همکاری سایر دانشگاه های منطقه (دانشگاه های علوم پزشکی شهرکرد، شهید صدقی یزد و کاشان) و جلب مشارکت سایر کارشناسان و متخصصان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشورنسبت به رشد و اعتلای آموزش و خدمات پرستاری اقدام گردد.

بر اساس تفاهم نامه منعقده بین معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع و سرپرست دبیرخانه منطقه ( ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) محورهای عملکرد کارگروه و توسعه علوم پرستاری به شرح زیر تعیین گردید:

 

-                    جذب و تامین هیات علمی و نیروی متخصص

-                    تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی

-                    گسترش زیر ساخت های تربیت نیروی انسانی

-                    جلب مشارکت و همکاری سایر مراکز و دانشگاه های علوم پزشکیکارگروه توسعه علوم پرستاری

 

 به منظور تدوین نقشه راه و اجرای برنامه های عملیاتی منطبق بر آن از محورهای عملکردی فوق الذکر بهره برداری نمود و از " شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشوربه عنوان راهبرد عملیاتی برای هم افزایی هر چه بیشتر در نیل به اهداف استفاده نمود و برای انتخاب سه چالش اصلی در توسعه علوم پرستاری از سه محور ابلاغی در ماموریت واسپاری شده به شرح زیر استفاده نمود.

 

-                     از محور تلاش در جهت تامین اعضای هیات علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطهبه عنوان چالش اول توسعه علوم پرستاری یعنی استاد و دانشجو

-                     از محور همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبطبه عنوان چالش دوم یعنی برنامه های آموزشی

-                      از محور گسترش زیر ساختهای لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور به عنوان چالش سوم یعنی               سازمان آموزش و خدمات پرستاری

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها