تعریف واژگان

تعریف استاندارد

آنچه طبق قرارداد، سنت، یا قوانین نمونه‌ای برای سرمشق به کار می‌رود و اجرای آن قبول عام یابد.

 وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند. استانداردها دارای چهار محور، کاملاً مجزا، یعنی «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی و انطباق‌ها» و «مسئولیت‌های اجتماعی» می‌باشند. همچنین داشتن نظم و معیار و تعیین حد و اندازه و مهم‌تر از آن رعایت حدود و اندازه‌ها برای حفظ کیفیت زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی بسیار ضروری و مفید است. در امور اجتماعی و اقتصادی و بویژه امور صنعتی به این حد و اندازه‌ها استانداردمی‌گویند.  پایه مان معادل واژه استاندارد به معنای آنچه باید در کارها و امور بعنوان پایه و اساس قرار بگیرد و بماند. این واژه به فرهنگستان زبان ایران پیشنهاد شده‌است.

استاندارد عبارت از تعيين سطح قابل قبولی از عملکرد افراد در مقايسه با عملکرد ايده آل است.

هدف اصلی از تدوين استانداردهای حرفه ای؛ ارتقاء، هدايت و رهبری عملکرد حرفهای پرستاران میباشد. به بيان ديگر، هدف، ايجاد چارچوبی صحيح جهت کسب اطمينان از ارائه مراقبت پرستاری ايمن، ارتقای عملکرد مطلوب، پيشگيری از عملکرد نامطلوب، و پيش بينی اقدام لازم برای تصحيح روندها(در صورت ارائه سطح غير قابل قبول مراقبت پرستاری) است. پرستاران به عنوان افرادی متخصص و حرفهای؛ از طريق کسب دانش (فراگيری)و کاربرد نقادانه آن، ارزشيابی دانش مرتبط، نگرش ها، مهارتها و قضاوت ها؛ متعهّد به توسعه و اجرای استانداردهای عملکرد میباشند. وظيفه همه پرستاران و کارفرمايان است تا استانداردهای حرفه پرستاری را بدانند و آنها را در عملکرد پرستاری بکار گيرند. اين استانداردها، معيارهايی را ايجاد می کنند تا مسئولان و ذینفعان بتوانند از طريق آنها، عملکرد پرستاری را بسنجند. استانداردها، منعکس کننده ارزش های حرفه و روشن کننده انتظارات سازمان های مسئول از پرستاران است.

تعریف آیین‌نامه 

مقرراتی که مقامات/ مراجع صلاحیت دار وضـع و ابـلاغ مـی نماینـد . خـواه هـدف آن تسـهیل اجـرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردي باشد که اساساً قانونی وضـع نشـده اسـت . به عبارت دیگر آئین نامه به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که یک سـازمان عمـومی یـا خصوصـی به منظور تنظیم امور سازمان خود (در یک یا چند مورد خاص) آن را تهیه و تدوین و به موقـع اجـرا مـی گذارد. آئین نامه با خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها و اسـتراتژي هـاي سـازمان همخـوانی داشـته و دستیابی سازمان به اهداف از پیش تعیین شده، برقراري مناسبات و فعالیتهاي همسـو و هـم جهـت بـا یکـدیگر، یکپـارچگی و یکنواخـت نمـودن فعالیتهـا، تصـمیمات، رویـه هـاي اجرایـی و ... را در راسـتاي استراتژیهاي سازمان فراهم می نماید. آئین نامه ها به دلایل ذیـل از جنبـه حقـوق اداري حـائز اهمیـت می باشند: ۱ -همانند قانون ایجاد حق و تکلیف نموده و جنبه آمرانه و غیرشخصی دارند. ۲ -مقام یا مقاماتی آنها را وضع و تصویب می نمایند. ۳ -آئین نامه ها به لحاظ کمیت از قانون بیشتر می باشند و بدون وجود آئین نامه ها انجام کـار و فعالیتها در سازمان ها بسیار مشکل و گاهی اوقات غیرممکن می شود. ضمناً از ویژگیها و خصوصیات آئین نامه می توان مواردي نظیر موجز بودن، جـامع الاطـراف بـودن انعطاف پذیري، توالی مواد و بندها و تبصره ها، مکمل بودن و... را برشمرد.

تعریف دستورالعمل اجرایی:

روشها و مقررات مکتوبی است که در آن مراحل انجام کار به منظور اجـراي تمـام یـا قسـمتی از یـک سیستم/ فرایند/ روش و نحوه اجراي صحیح یک ماده یا تبصره اي از یک آئین نامه یـا قـانون تهیـه و به موقع اجرا گذاشته می شود. اطلاعات مندرج در یک دستورالعمل اجرایـی مشـتمل بـر نـوع فعالیـت، مشمولین (واجدین شرایط دستورالعمل)، مراحل اجرایی، چگونگی و نحوه اجرا می باشد.

لغت‌نامه دهخدادستورالعمل :دستور کار. دستور عمل . برنامه ٔ کار. طرز و روش و ترتیب و نظام و نسق وحدود کار 

تعریف گایدلاین

گايدلاين هاي باليني مجموعه اي نظام مند از آخرين و معتبرترين شواهد علمي هستند كه شيوه هاي برخورد باليني با يك بيمار را بطور طبقه بندي شده با در نظر گرفتن اولويت ها،‌ اثربخشي و هزينه اثربخشي بيان مي كنند. بومي سازي گايد لاين به مفهوم نگاه نظام مند به گايد لاين هاي موجود در جهت يافتن مرتبط ترين آنها با شرايط بيماران ما و تلفيق آن با ملزومات فرهنگي و ‌منطقه اي جمعيت هدف ونيز امكانات نظام سلامت مي باشد.

شرح وظایف چیست؟ شرح وظایف یا شرح شغلی عبارت است از کلیه وظایف و مسئولیت هایی که نیروی مستقر در آن سمت باید انجام دهد. در تعریف شرح شغلی باید به تمامی وظایف، اختیارات و امکانات یک نیرو اشاره شود و اینکه فرد با چه افرادی از سازمان در ارتباط می باشد و تحت نظر چه کسی فعالیت می کند هم در شرح وظایف فرد باید تعریف شود.

تعریف تعرفه : (Tariff)  یعنی مالیات یا عوارض بر کالاهایی که میان کشورها یا منطقه‌ها داد و ستد می‌شود یا بر سیاست‌های دولتی ویژه‌ای که این گونه مالیات‌ها در آنها دریافت می‌شود.

کشور ایران بعد از جزیره باهاما، در جایگاه دوم کشورهای دارای بالاترین تعرفه قرار گرفته است.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها