فرمها و چارچوب مقالات وشیوه رفرنس نویسی

Format of the articles and first page files

 

Format of the articles and first page files

Type of Article

Article

First page

Original Articles & Brief Reports

Description: Image result for article

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

Review Articles

Description: Image result for article

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

Case Report

Description: Image result for article

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

Letter to Editor

Description: Image result for article

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Form

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

EndNote Style for IJNMR

Description: F:\New folder (296)\images.png

           

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها