فرمها و چارچوب مقالات وشیوه رفرنس نویسی و هزینه مقالات

Format of the articles and first page files and Publication fee

 

Format of the articles and first page files

Type of Article

Article

First page

Original Articles & Brief Reports

Description: Image result for article

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

Review Articles

Description: Image result for article

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

Case Report

Description: Image result for article

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

protocol study Description: Image result for article Description: F:\New folder (296)\images.jpg

Letter to Editor

Description: Image result for article

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Form

Description: F:\New folder (296)\images.jpg

EndNote Style for IJNMR

Description: F:\New folder (296)\images.png

‎/sites/nm.mui.ac.ir/files/attach_files/ijnmr_publication_fee_0.docPublication fee according to the word count for IJNMR

        

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها