رفتن به محتوای اصلی
x

اراِئه گزارش از برگزاری همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کووید 19

     برگزاری جلسه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و اراِئه گزارش از برگزاری همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کووید 19 توسط معاون پژوهشی دانشکده ( دکتر مریم کیان پور ) درجمع تیم مدیریت و برخی از مدیران و اعضاء مرکز تحقیقات

سه شنبه 11 مرداد 1401  / تالار اندیشه