رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی

 

رشته های فعال در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در این دانشکده شامل: پرستاری داخلی جراحی، روان پرستاری، پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت ویژه نوزاد و پرستاری سالمندی می باشد.

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی در گرایش های: آموزش مامایی ، بهداشت باروری ، مامایی جامعه نگر، مامایی قانونی و مدیریت مامایی انجام می پذیرد.

اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته پرستاری از سال 1368 و در رشته مامایی در سال 1369 در این دانشکده به تحصیل مشغول شدند. در سال 1349 اولین گروه دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی اتاق عمل پذیرفته شد.

رشته های فعال در مقطع دکتری شامل : پرستاری و بهداشت باروری می باشد.

اولین دوره دانشجویان مقطع PhD رشته پرستاری از سال 1382 و اولین دوره مقطع PhD در رشته بهداشت باروری از سال 1385 در این دانشکده پذیرش شدند.