رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی

تحصیلات تکمیلی، جهت توسعه رشته هاي تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي PhD، به منظور افزايش توانمندي دانشجويان و رشد توليدات علمي ايجاد شده. این واحد وظیفه برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری، مامایی، اتاق عمل و نیز دکتری پرستاری و بهداشت باروری را با همکاری واحد آموزش دانشکده بر عهده دارد و بر کیفیت و کمیت آموزش های تئوری و عملی (بالینی) و نیز امور پایان نامه های این گروه از دانشجویان نظارت مستقیم می نماید.

در این واحد خدمات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شامل: نظارت بر انتخاب واحد، صدور ابلاغ دروس مربوطه، بررسي و تکمیل پرونده آموزشي و پژوهشی دانشجويان، بررسی درخواست های دانشجویی مشتمل بر صدور گواهی اشتغال به تحصیل، مرخصي تحصيلي ،فرصت تحصيلي اضافي، انصراف و یا بازگشت به تحصيل و همچنین نظارت بر برگزاری: کلاس های درس، آزمون های جامع، جلسات دفاع و برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر امور مربوط به پایان نامه های دانشجویی، تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان جهت طرح در شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه، تنظيم تفاهم نامه هاي آموزشي و پژوهشی با ساير دانشگاهها و اعلام گزارشات فراغت از تحصيل دانشجویان مذکور انجام می گیرد.

رشته های فعال در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در این دانشکده شامل: پرستاری داخلی جراحی، روان پرستاری، پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت ویژه نوزاد و پرستاری سالمندی می باشد.

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی در گرایش های: آموزش مامایی ، بهداشت باروری ، مامایی جامعه نگر، مامایی قانونی و مدیریت مامایی انجام می پذیرد.

اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته پرستاری از سال 1368 و در رشته مامایی در سال 1369 در این دانشکده به تحصیل مشغول شدند. در سال 1394 اولین گروه دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی اتاق عمل پذیرفته شد.

رشته های فعال در مقطع دکتری شامل : پرستاری و بهداشت باروری می باشد.

اولین دوره دانشجویان مقطع PhD رشته پرستاری از سال 1382 و اولین دوره مقطع PhD در رشته بهداشت باروری از سال 1385 در این دانشکده پذیرش شدند.