رفتن به محتوای اصلی
x

دروس ارایه شده

برنامه دروس نیمسال دوم 1402-1403

ردیف

نام درس

تعداد واحد

کد درس

مقطع و رشته

1

رشد و تکامل جسمی روانی و اجتماعی

2

500604

دکترای بهداشت باروری

2

روش تحقیق

2

500602

دکترای بهداشت باروری

3

فلسفه علم در پرستاری

2

500615

دکترای پرستاری

4

روش شناسی پژوهش های کمی و کیفی در پرستاری

2

500601

دکترای پرستاری

5

روش های آموزش به سالمندان سالم وناتوان

1/5

500559

کارشناسی ارشد سالمندی

6

نظریه ها ، الگوها و کاربردآنها در پرستاری سالمندان

1/5

500555

کارشناسی ارشد سالمندی

7

نظریه ها ، الگوها و کاربردآنها در پرستاری سالمندان (عملی )

0/5

500556

کارشناسی ارشد سالمندی

8

 مدیریت اتاق عمل

1

500523

کارشناسی ارشد اتاق عمل

9

کارآموزی  مدیریت اتاق عمل

1

500524

کارشناسی ارشد اتاق عمل

10

مدیریت پرستاری در بخشهای بالینی

1

500515

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

11

کارآموزی مدیریت پرستاری در بخشهای بالینی

0/5

500516

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

12

اخلاق پرستاری وروابط حرفه ای

1/5

500518

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

13

اخلاق، قانون و روابط حرفه ای

1/5

500554

کارشناسی ارشد سالمندی

14

اخلاق، قانون و روابط حرفه ای در پرستاری

1/5

51255558

کارشناسی ارشد اورژانس

15

اصول اخلاقی ، قانونی و حرفه ای در مراقبت از نوزادان

1

5155577

کارشناسی ارشد کودکان

16

مدیریت و رهبری در روان پرستاری

1

500562

کارشناسی ارشد روان پرستاری

17

کارآموزی مدیریت و رهبری در روان پرستاری

0/5

500561

کارشناسی ارشد روان پرستاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه دروس نیمسال 1401-1402

ردیف

نام درس

تعداد واحد

کد درس

مقطع و رشته دانشجویان

1

روش تحقیق پیشرفته

2/5

500539

ارشد داخلی جراحی- روانپرستاری - سالمندی و بهداشت جامعه

2

روش تحقیق پیشرفته

1/5

500533

ارشد نوزادان -  اورژانس- ارشد ویژه- اتاق عمل

3

مدیریت و رهبری در عرصه های پرستاری سالمندی

1

500557

ارشد پرستاری سالمندی

4

روش های آموزش بالینی

1/5

500542

ارشد داخلی جراحی

5

کارآموزی روش های آموزش بالینی

0/5

500543

ارشد داخلی جراحی

6

نظریه ها والگوهای پرستاری و کاربرد آنها

1/5

500513

روانپرستاری

7

نظریه ها، الگوها و مفاهیم پرستاری مراقبت ویژه

1/5

500535

ارشد ویژه

8

اخلاق ، حقوق وقانون در روانپرستاری

1/5

513522

ارشد روانپرستاری

9

قانون، اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1

500534

ارشد ویژه

10

روش آموزش به مددجو و خانواده

1

500536

ارشد ویژه

11

اقتصاد سیاسی بهداشت

2

612661

دکترای بهداشت باروری

12

مدیریت، رهبری و سیاست گذاری درپرستاری

1/5

500620

دکترای پرستاری

13 نظریه ها و مدلهای پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آنها 1/5 50055 كارشناسي ارشد سلامت جامعه
14 نظریه ها و الگوهای پرستاری و کاربرد آنها 1/5 500513-1 كارشناسي ارشد سلامت بزرگساﻻن
15 اخلاق قانون و روابط حرفه ای 1/5 500518 كارشناسي ارشد پرستاري سلامت جامعه
16 روش تحقیق پیشرفته 2 500530 کارشناسی ارشد مامایی
17 کارآموزی مدیریت و رهبری در پرستاری عرصه پرستاری سالمندی 0/5 500558 ارشد پرستاری سالمندی
18 مباحث ویژه در پرستاری 1/5 500613 دکترای پرستاری