رفتن به محتوای اصلی
x

معاون پژوهشی

                         

g

   دکتر مریم کیان پور

دکتری تخصصی علوم بالینی

رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

عضو هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری

 

       تلفن : ۳۷۹۲۷۵۳۲-۰۳۱    پست الکترونيک : kianpour@mail.mui.ac.ir

 

شرح وظایف معاونین پژوهشی دانشکده ها

  1. هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و ریاست دانشکده در اجرای سیاستهای کلان پژوهش و فناوری دانشگاه در دانشکده
  2. مشارکت موثر در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و تلاش برای ارتقای سیاستها و ضوابط پژوهشی دانشگاه و نیز نظارت بر حسن اجرای مصوبات در دانشکده
  3. شناسایی نقاط قوت دانشکده در حیطه پژوهش و فناوری با در نظر گرفتن ظرفیت نیروی انسانی و زیرساختها و تلاش برای معرفی این توانمندیها
  4. هدایت پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها به سمت آن دسته از نیازهای نظام سلامت که با استفاده از توانمندیهای پژوهشی دانشکده میتوان به آنها پرداخت
  5. شناسایی عرصه هایی که میتوانند از نتایج تحقیقات دانشکده بهره مند شوند و تلاش برای ارتقای این عرصه ها از طریق توسعه تحقیقات هدفمند در دانشکده
  6. جلب مشارکت ذینفعان در فرایندهای طراحی پروژه های تحقیقاتی به طرق مختلف از جمله دعوت از ایشان برای مشارکت در جلسات دفاع از پروپوزال
  7. اطلاع.. رسانی نتابج طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها به ذینفعان از طریق دعوت از آنها در جلسات دفاع و ارائه گزارش نهایی، برگزاری جلسات اختصاصی با ذینفعان و
  8. معرفی پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی با قابلیت تبدیل به محصول و نیز دستاوردهای فناورانه دانشکده به مدیریت فناوری دانشگاه
  9. معرفی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان توانمند یا مستعد برای ارائه محصولات دانش بنیان به مدیریت فناوری دانشگاه
  10. تعامل با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور هدایت پروژه های تحقیقاتی دانشکده به سمت صنایع مرتبط