رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس امور پژوهشی

 کارشناس امور پژوهشی : مرضیه یوسفی

 

  تلفن:۳۷۹۲۷۵۳۳

1

پست الکترونیک:   research@nm.mui.ac.ir 

شرح وظایف :

  • انجام کلیه امور اداری پایان نامه های واصله به حوزه امور پژوهشی دانشکده
  • پاسخگویی به مراجعین مراجعه کننده به حوزه امور پژوهشی دانشکده
  • ادمین سامانه پژوهشیار درحوزه امور پژوهشی دانشکده در امور مربوط به پایان نامه های تحقیقاتی
  • دریافت مستندات مربوط به پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی واصله به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده و پیگیری امور پایان نامه های دانشجویی تا پایان یافتن آن ها در سامانه پژوهشیار
  • تهیه و ارسال پیش نویس نامه های رسمی واحد امور پژوهشی دانشکده در امور پایان نامه ها، به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • جمع آوری و تنظیم گزارشات مورد نیاز حوزه معاونت پژوهشی دانشکده در امور پایان نامه ها
  • پایش روزانه پست الکترونیک و اتوماسیون اداری مربوط به واحد امور پژوهشی دانشکده