رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس امور پژوهشی

 کارشناس امور پژوهشی : مرضیه یوسفی

پست الکترونیک :  research@nm.mui.ac.ir           تلفن تماس :  ۳۷۹۲۷۵۳۳-۰۳۱

 

شرح وظایف کارشناس حوزه:

۱-امور مربوط به بررسی پایان نامه های ارشد و دکتری در سامانه پژوهشیار و ارسال به معاونت پژوهشی دانشکده

۲-انجام امور مربوط به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و ابلاغ بندهای مربوط به معاونت پژوهشی دانشگاه

۳-اطلاع رسانی آیین نامه های جدید به اساتید و دانشجویان به منظور تسهیل در امور پژوهش

۴-همامنگی و همکاری در برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی و سایر برنامه های متناسب با برنامه مرکز

۵-پاسخگویی به مراجعین و هماهنگی امور مربوطه

۶-تنظیم فرم پایش و تنظیم نامه نمونه گیری پس از دریافت کد اخلاق جهت آغاز به کار دانشجو

۷-تهیه و ارسال پیش نویس نامه های رسمی مرکز به معاونت پژوهشی و روسای مراکز به تناسب ضرورت

۸-ارسال گزارش نهایی و مستندات برونداد پایان نامه ها جهت اعلام اتمام کار، به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

۹-تسویه حساب دانشجویان