رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی

 

ui

سردبیر: دکتر مسعود بهرامی

مدیر مسئول: دکتر فریبا طالقانی

کارشناس و مدیر اجرایی: علی طغیانی خوراسگانی

شماره های تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۷۵۶۹،۰۹۰۳۷۹۸۶۹۶۰

ایمیل:journal@nm.mui.ac.ir