رفتن به محتوای اصلی
x
 • پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوک های ارزشیابی بالینی

  جلسه «چگونگی پیشبرد برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوک های ارزشیابی بالینی» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای فلاحتی(همکار پروژه)، خانم محمدی(همکار پروژه) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز سه شنبه 22/6/1401 راس ساعت 16:00 لغایت 17:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری برگزار گردید.

 • گفتگو پیرامون همکاری معاونین آموزشی و مسئولین EDOهای دانشکده های پرستاری منطقه هفتم آمایشی با دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری

  جلسه «پیرامون همکاری معاونین آموزشی و مسئولین EDOهای دانشکده های پرستاری منطقه هفتم آمایشی با دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری» با دستور جلسه «ارائه نحوه همکاری با دبیرخانه کارگروه، اعلام فعالیت های تخصیص یافته به دانشکده های پرستاری منطقه هفتم، تعیین ددلاین گزارش دهی فعالیت ها به دبیرخانه کارگروه و بررسی همکاری در طرح های پژوهشی وابسته به برنامه های عملیاتی کارگروه» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر اعرابی(معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر

 • پیشبرد برنامه عملیاتی و پروژه بومی سازی فرایند پرستاری

  جلسه «چگونگی پیشبرد برنامه عملیاتی و پروژه بومی سازی فرایند پرستاری» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر اباذری(مسئول پروژه بومی سازی فرایند پرستاری)، خانم دکتر طالقانی(همکار پروژه)، آقای دکتر یزدان نیک(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر صبوحی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکترابوالحسنی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر هاشمی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر آتشی(همکار پروژه و عضو هی

 • هجدهمین نشست منطقه ای اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری در دانشکده پرستاری و مامائی

  هجدهمین نشست منطقه ای اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری با حضور آقای دکتر معصومی(معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، خانم دکتر یمانی(مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)، آقای دکتر بهرامی(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر تقدسی(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، آقای دکتر توانگر(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای دکتر صالحی(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، معاونین آموزشی و مسئولین EDO های دانشکده های (اصفهان، ک

 • گزارش دهی پیشبرد برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی

  جلسه «ارائه گزارش پیشرفت فعالیتها در تدوین لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم محمدی (همکار پروژه)، آقای فلاحتی (همکار پروژه و خانم عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز سه شنبه 1401/5/18 راس ساعت 10:30 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری  به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.