رفتن به محتوای اصلی
x
 • بررسی پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی توانمندسازی اعضا هیات علمی و نهایی سازی آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی

   جلسه «نهایی سازی آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر خراسانی(عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر افشاری(عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر تقدسی(عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ومامائی کاشان)، خانم دکتر مسعودی علوی(عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان) و خانم عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز سه شنبه 1402/5/10 راس ساعت 8:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرس

 • تدوین چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی پرستاری

  جلسه «پانل تخصصی بازنگری چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی مبحث تزریقات» با حضور آقای دکتر صالحی تالی(رئیس دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر متقی(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر گلشاهی(مسئول آزمایشگاه مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، (آقای دکتر مرادی، خانم دکتر علی اکبری، خانم دکتر صادقی از اعضا هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای حسینی(مسئول آزمایشگاه مهارتهای بالینی)، خانم حسن

 • تدوین چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی پرستاری

  جلسه «پانل تخصصی بازنگری چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی مبحث استریل» با حضور آقای دکتر صالحی تالی(رئیس دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر متقی(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر گلشاهی(مسئول آزمایشگاه مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، (آقای دکتر اعتمادی فر، آقای دکتر مرادی از اعضا هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای حسینی(مسئول آزمایشگاه مهارتهای بالینی)، خانم دکتر آشوری(عضو هیات

 • تدوین چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی پرستاری

  دومین جلسه «پانل تخصصی بازنگری چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی مبحث تمیز» با حضور آقای دکتر صالحی تالی(رئیس دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر متقی(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر گلشاهی(مسئول آزمایشگاه مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم نوریان(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، (خانم دکتر دوستی، خانم دکتر جوانبختیان، آقای دکتر شیخی وآقای دکتر مرادی از اعضا هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقر

 • تدوین چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی پرستاری

  جلسه «پانل تخصصی بازنگری چک لیست استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی مبحث تمیز» با حضور آقای دکتر صالحی تالی(رئیس دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر متقی(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای حسینی(مسئول آزمایشگاه مهارتهای بالینی)، خانم حسنوند(مربی غیر هیات علمی)، خانم علوی(کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد) و خانم عامری(کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) و 57 نفر از اعضای هیات علمی متخصص در م