رفتن به محتوای اصلی
x
 • اجماع در مورد الگوی نگارش راهنمای یادگیری بالینی
  برگزاری جلسه ی «اجماع در مورد الگوی نگارش راهنمای یادگیری بالینی» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست محترم کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر محترم کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر فائزه جهان پور (عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، خانم دکتر فاطمه بهرام نژاد (عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران)، خانم دکتر لادن زرشناس (عضو محترم هیات علمی دانشگاه شیراز)، آقای دکتر غضنفر رفیعی (عضو محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز) و آقای دکتر محمدرضا حیدری (عضو محترم دانشگاه شاهد تهران) روز یکشنبه 1400/11/3 در دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت مجازی برگزار گردید.
 • هفدهمین نشست منطقه ای کارگروه توسعه علوم پرستاری در کاشان
  هفدهمین نشست منطقه ای کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه هفت آمایشی با حضور خانم دکتر قریشی (معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان)، آقای دکتر تقدسی (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، خانم دکتر سادات(معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، آقای دکتر بهرامی (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر اعرابی (معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر توانگر (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای دکتر جوادی (معاون محترم دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای دکتر صالحی (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر نوریان (معاون محترم دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر مقیمیان (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد و نماینده دانشگاه آزاد) و خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز شنبه 1400/10/25 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامائی کاشان برگزار گردید.
 • اجماع در مورد روش اجرای برنامه عملیاتی تدوین بانک سناریوهای بالینی در پرستاری
      برگزاری جلسه ی «اجماع در مورد روش اجرای برنامه عملیاتی تدوین بانک سناریوهای بالینی در پرستاری» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم ستاره تاجداری (دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری) و خانم اکرم محمدی (همکار پروژه) روز یکشنبه 1400/10/19 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.
 • بررسی پیشبرد برنامه عملیاتی (پروژه) تحلیل وضعیت سرانجام دانش آموختگان
  برگزاری جلسه یپیشبرد برنامه عملیاتی (پروژه) تحلیل وضعیت سرانجام دانش آموختگان پرستاری با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر عاطفه افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان) خانم معصومه فولادوند، خانم ستاره تاجداری (دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری) و خانم فریبا عامری روز چهارشنبه ۱۴۰۰/10/1 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.
 • تدوین آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی پرستاری

  جلسه ی «تبادل نظر در مورد تدوین نهایی آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی» با حضور دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر چراغی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی تهران)، دکتر نصرآبادی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد تهران)، دکتر افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، دکتر زمان زاده (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی تبریز)، دکتر طولابی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی خرم آباد)، دکتر پیروی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه ایران)، ، دکتر نگارنده (عضو هیات علمی دانش