رفتن به محتوای اصلی
x
 • گزارش دهی انجام فعالیتهای کارگروه مرتبط با اهداف برنامه عملیاتی و تصمیم گیری در پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی

   جلسه «گزارش دهی انجام فعالیتهای کارگروه مرتبط با اهداف برنامه عملیاتی و تصمیم گیری در پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز شنبه 1402/1/26 راس ساعت 10:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری  برگزار گردید.

 • ارائه الگوی نگارش بانک سناریوهای بالینی

  جلسه «ارائه الگوی نگارش بانک سناریوهای بالینی» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر ابوالحسنی (مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم جونبخش (عضو هیات علمی گروه کودکان دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر سوکی (مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی کااشان)، خانم دکتر صابری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان) و خانم عامری(کارشناس و مسئول دفترکارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز یکشنبه 1401/11/16 ساعت 12:30 لغایت 14:00 در سالن شورای

 • برگزاری ششمین وبینار کودک بیمار

  در روز یکشنبه  تاریخ 1401/11/9 ساعت 9:30 ششمین وبينار درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار تحت عنوان «ناهنجاریهای اعصاب در نوزادان» با حضور خانم دکتر نم نباتی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی اصفهان)، آقای دکتر حسین پور (فوق تخصص جراحی نوزادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، خانم دکتر شریفی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم بهرامی (کارشناس ارشد کودکان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)، خانم دکتر جوزی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد) و هچنین اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزش

 • برگزاری دومین روز از مرحله دوم «مراقبت از بیمـاران بیهــوش و تحت ونتیـلاتـور» از دومـین دوره توانمنـــد ســازی اعضا هیات علمی گروه های پرستاری منطقه هفتم آمایشی کشور

  در روز چهارشنبه پنج بهمن ماه دومین روز از مرحله دوم مبحث «مراقبت از بیماران بیهوش و تحت ونتیلاتور» مربوط به دومین دوره توانمندسازی اعضا هیات علمی گروه های پرستاری منطقه هفتم آمایشی کشور که در راستای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی  اجرا گردید این جلسه با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای دکتر نصراله علی محمدی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی، دبیر علمی دوره و سخنران)، خانم دکتر خراسانی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی و دبیر اجرایی دوره)، آقای محمد صادق ابوطالبی: مربی گروه ویژه -دانشکده پرستاری و

 • برگزاری اولین روز از مرحله دوم «مراقبت از بیمـاران بیهــوش و تحت ونتیـلاتـور» از دومـین دوره توانمنـــد ســازی اعضا هیات علمی گروه های پرستاری منطقه هفتم آمایشی کشور

  در روز سه شنبه 4 بهمن ماه اولین روز از مرحله دوم مبحث «مراقبت از بیماران بیهوش و تحت ونتیلاتور» مربوط به دومین دوره توانمندسازی اعضا هیات علمی گروه های پرستاری منطقه هفتم آمایشی کشور که در راستای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی  اجرا گردید این جلسه با حضور آقای دکتر یوسفی (معاون مالی و اداری دانشکده پرستاری و مامائی)، آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای دکتر نصراله علی محمدی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی، دبیر علمی دوره و سخنران)، خانم دکتر خراسانی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی و دبیر اجرایی دوره)،