رفتن به محتوای اصلی
x
 • تدوین آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی پرستاری

  جلسه ی «تبادل نظر در مورد تدوین نهایی آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی» با حضور دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر چراغی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی تهران)، دکتر نصرآبادی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد تهران)، دکتر افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، دکتر زمان زاده (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی تبریز)، دکتر طولابی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی خرم آباد)، دکتر پیروی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه ایران)، ، دکتر نگارنده (عضو هیات علمی دانش

 • پیشبرد پروژه ی توانمندسازی اعضای هیات علمی رشته پرستاری

  جلسه ی «پیشبرد پروژه ی توانمندسازی اعضای هیات علمی رشته پرستاری» با حضور دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر مریم باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر پروانه خراسانی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، دکتر محسن تقدسی (رئیس دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، دکتر نگین مسعودی علوی (عضوهیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان) و دکتر عاطفه افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)  روز شنبه 1400/5/9  راس ساعت 14 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صو

 • الگوی نگارش در تدوین درسنامه های بومی پرستاری

  جلسه ی «الگوی نگارش در تدوین درسنامه­ های بومی رشته پرستاری» با حضور دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر مریم باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر محبوبه نم نباتی(مسئول درسنامه­ کودکان)، خانم دکتر مریم اقبالی(مسئول درسنامه­ پرستاری ویژه) خانم دکتر فاطمه علی اکبری(مسئول درسنامه­ پرستاری فوریتها)، آقای دکتر علی اکبر واعظی(مسئول درسنامه­ بزرگسالان 1)، خانم دکتر نگین مسعودی علوی(مسئول درسنامه­ داخلی و جراحی2)، خانم دکتر صدیقه فرضی(مسئول درسنامه­ داخلی جراحی3) روز یکشنبه 1400/4/13  راس ساعت 14.30 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم

 • برگزاری پنجمین جلسه بازنگری برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

     برگزاری پنجمین جلسه بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی پرستاری با حضور اعضای کمیته بازنگری از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و  اصفهان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/24 راس ساعت ۱۷-۱۵ به صورت مجازی برگزار گردید.

  در این جلسه به ارائه گزارش تجمیع نتایج ارزشیابی اساتید، دانشجویان و مدیران پرداخته شد و گروه های تخصصی مرتبط با موضوع تشکیل گردید.

 • برگزاری جلسه ی فعالیتها در راستای تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری

      جلسه ی فعالیتها در راستای تدوین درسنامه­ های بومی رشته پرستاری با حضور دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر مریم باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر محبوبه نم نباتی(مسئول درسنامه­ کودکان)، خانم دکتر مریم اقبالی(مسئول درسنامه­ پرستاری ویژه) خانم دکتر فاطمه علی اکبری(مسئول درسنامه­ پرستاری فوریتها)، آقای دکتر علی اکبر واعظی(مسئول درسنامه­ بزرگسالان 1)، خانم دکتر نگین مسعودی علوی(مسئول درسنامه­ داخلی و جراحی2)، خانم دکتر صدیقه فرضی(مسئول درسنامه­ داخلی جراحی3) روز یکشنبه 9/3/1400  راس ساعت 12.15 در شبکه ملی مطالعات و توسعه