رفتن به محتوای اصلی
x
 • اجماع در مورد روش اجرای برنامه عملیاتی تدوین بانک سناریوهای بالینی در پرستاری
      برگزاری جلسه ی «اجماع در مورد روش اجرای برنامه عملیاتی تدوین بانک سناریوهای بالینی در پرستاری» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم ستاره تاجداری (دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری) و خانم اکرم محمدی (همکار پروژه) روز یکشنبه 1400/10/19 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.
 • بررسی پیشبرد برنامه عملیاتی (پروژه) تحلیل وضعیت سرانجام دانش آموختگان
  برگزاری جلسه یپیشبرد برنامه عملیاتی (پروژه) تحلیل وضعیت سرانجام دانش آموختگان پرستاری با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر عاطفه افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان) خانم معصومه فولادوند، خانم ستاره تاجداری (دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری) و خانم فریبا عامری روز چهارشنبه ۱۴۰۰/10/1 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.
 • تدوین آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی پرستاری

  جلسه ی «تبادل نظر در مورد تدوین نهایی آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی» با حضور دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر چراغی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی تهران)، دکتر نصرآبادی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد تهران)، دکتر افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، دکتر زمان زاده (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی تبریز)، دکتر طولابی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی خرم آباد)، دکتر پیروی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه ایران)، ، دکتر نگارنده (عضو هیات علمی دانش

 • پیشبرد پروژه ی توانمندسازی اعضای هیات علمی رشته پرستاری

  جلسه ی «پیشبرد پروژه ی توانمندسازی اعضای هیات علمی رشته پرستاری» با حضور دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر مریم باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر پروانه خراسانی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، دکتر محسن تقدسی (رئیس دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، دکتر نگین مسعودی علوی (عضوهیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان) و دکتر عاطفه افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)  روز شنبه 1400/5/9  راس ساعت 14 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صو

 • الگوی نگارش در تدوین درسنامه های بومی پرستاری

  جلسه ی «الگوی نگارش در تدوین درسنامه­ های بومی رشته پرستاری» با حضور دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر مریم باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر محبوبه نم نباتی(مسئول درسنامه­ کودکان)، خانم دکتر مریم اقبالی(مسئول درسنامه­ پرستاری ویژه) خانم دکتر فاطمه علی اکبری(مسئول درسنامه­ پرستاری فوریتها)، آقای دکتر علی اکبر واعظی(مسئول درسنامه­ بزرگسالان 1)، خانم دکتر نگین مسعودی علوی(مسئول درسنامه­ داخلی و جراحی2)، خانم دکتر صدیقه فرضی(مسئول درسنامه­ داخلی جراحی3) روز یکشنبه 1400/4/13  راس ساعت 14.30 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم