رفتن به محتوای اصلی
x
 • تشریح فعالیتهـای انجام شده در تدوین چک لیست های استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی و واگذاری مدیریت و مسئولیت آن به مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد

  جلسه «تشریح چگونگی انجام فعالیتها در راستای پیشبرد برنامه عملیاتی تدوین چک لیست های استاندارد ارزشیابی مهارتهای بالینی» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر جوانبختیان (مدیر گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر تاجداری (همکار برنامه عملیاتی) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز چهارشنبه 1401/9/2 راس ساعت 13:45 لغایت 14:45 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

 • برگزاری اولین روز از دومین دوره توانمند سازی اعضا هیات علمی با عنوان «مراقبت از بیماران بیهوش و تحت ونتیلاتور»

  در روز دوشنبه 30 آبانماه اولین روز از دومین دوره توانمندسازی اعضا هیات علمی تحت عنوان «مراقبت از بیماران بیهوش و تحت ونتیلاتور» در راستای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی گروه های پرستاری منطقه هفتم آمایشی کشور با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای دکتر نصراله علی محمدی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی، دبیر علمی دوره و سخنران)، خانم سمیه حقیقت (مربی دانشکده پرستاری و مامایئ و سخنران) و هچنین اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و منطقه هفتم آمایشی (اصفهان، کاشان، یزد و شهرکر

 • تشریح فعالیتهـای انجام شده در ایجاد بانک سناریوهای بالینی و واگذاری مدیریت و مسئولیت آن به مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان و کاشان

  جلسه «تشریح چگونگی انجام فعالیتها در راستای پیشبرد برنامه عملیاتی ایجاد بانک سناریوهای بالینی» با حضور خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکترابوالحسنی(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر سوکی(مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی کاشان) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز سه شنبه 1401/8/24 راس ساعت 14:00 لغایت 15:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

 • تشریح فعالیتهـای انجام شده در تدوین لاگ بوکهـای ارزشیابی بالینی و واگذاری مدیریت و مسئولیت آن به مسئولین دانشکده پرستاری و مامائی یزد

  جلسه «تشریح چگونگی انجام فعالیتها در راستای پیشبرد برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوک های ارزشیابی بالینی» با حضور خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر پور موحد (مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای فلاحتی(همکار پروژه)، خانم محمدی(همکار پروژه) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز یک شنبه 1401/8/15 راس ساعت 12:30 لغایت 13:30 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

 • ارائه گزارش مرحله CVR و CVI لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی کارشناسی پرستاری

  جلسه «ارائه گزارش مرحله cvr وcvi لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی کارشناسی پرستاری » با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای فلاحتی(همکار پروژه)، خانم محمدی(همکار پروژه) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز شنبه 9/7/1401 راس ساعت 8:30 لغایت 10:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
  در این جلسه آقای فلاحتی و خانم محمدی گزارشی از مراحل انجام cvr و cvi   لاگ بوک ها را ارائه کردند.