رفتن به محتوای اصلی
x
 • الگوی نگارش در تدوین راهنمای یادگیری بالینی

  برگزاری جلسه «تبادل نظر در ارتباط با ارائه ی الگوی نگارش راهنمای یادگیری بالینی» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور (سرپسرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری) و خانم فریبا عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز یکشنبه 1401/1/21 راس ساعت 12:00 در سالن شورای مرکز ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضوری برگزار گردید.

 • تهیه و تدوین لاگ بوک ارزشیابی بالینی مقطع کارشناسی

  برگزاری جلسه ی «تهیه و تدوین لاگ بوک ارزشیابی بالینی مقطع کارشناسی» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم عامری(کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای  فلاحتی (همکار طرح و دانشجوی دکترای پرستاری) و خانم محمدی (همکار طرح و دانشجوی دکترای پرستاری) روز یکشنبه 1400/12/22 راس ساعت 11:00 در سالن شورای مرکز ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

 • گزارش پیشبرد فعالیتهای کارگروه توسعه علوم پرستاری بر مبنای برنامه عملیاتی (شانزده گانه)

  برگزاری  جلسه «گزارش دهی فعالیتهای اننجام شده بر مبنای برنامه عملیاتی» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری) و خانم فریبا عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز یکشنبه 1400/12/15 راس ساعت 11:00 در سالن شورای مرکز ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری برگزار گردید.

 • اجماع در مورد الگوی نگارش راهنمای یادگیری بالینی
  برگـزاری جلسه ی «اجماع در مورد الگـوی نگارش راهنمــای یادگیری بالینی» با حضور آقای دکتـر علیرضا ایرج پور(سرپرست محتـرم کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مـریم باقری (دبیر محترم کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر فائزه جهان پور (عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، خانم دکتر فاطمه بهرام نژاد (عضو محترم هیات علمی دانشـگاه تهـران)، خانم دکتر لادن زرشنـاس (عضو محترم هیات علمی دانشـگاه شیراز)، آقای دکتر غضنفر رفیعـی (عضو محترم دانشـگاه علوم پزشکی شیراز) و آقای دکتر محمدرضا حیدری (عضو محترم دانشگاه شاهد تهران) روز یکشنبه 1400/11/3 در دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت مجازی برگزار گردید.
 • هفدهمین نشست منطقه ای کارگروه توسعه علوم پرستاری در کاشان
  هفدهمین نشست منطقه ای کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه هفت آمایشی با حضور خانم دکتر قریشی (معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان)، آقای دکتر تقدسی (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، خانم دکتر سادات(معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، آقای دکتر بهرامی (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر اعرابی (معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر توانگر (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای دکتر جوادی (معاون محترم دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای دکتر صالحی (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر نوریان (معاون محترم دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر مقیمیان (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد و نماینده دانشگاه آزاد) و خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز شنبه 1400/10/25 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامائی کاشان برگزار گردید.