رفتن به محتوای اصلی
x

پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوک های ارزشیابی بالینی

جلسه «چگونگی پیشبرد برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوک های ارزشیابی بالینی» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای فلاحتی(همکار پروژه)، خانم محمدی(همکار پروژه) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز سه شنبه 22/6/1401 راس ساعت 16:00 لغایت 17:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری برگزار گردید.
در این جلسه آقای فلاحتی گزارشی از فعالیتهای انجام شده و چگونگی محاسبه و تجمیع لاگ بوک های دریافتی در محتوا را ارائه کردند همچنین خانم محمدی همکاران پروژه گزارشی از مشکلات و چالشهای موجود ارائه کردند.