رفتن به محتوای اصلی
x

پیشبرد برنامه عملیاتی و پروژه بومی سازی فرایند پرستاری

جلسه «چگونگی پیشبرد برنامه عملیاتی و پروژه بومی سازی فرایند پرستاری» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر اباذری(مسئول پروژه بومی سازی فرایند پرستاری)، خانم دکتر طالقانی(همکار پروژه)، آقای دکتر یزدان نیک(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر صبوحی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکترابوالحسنی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر هاشمی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر آتشی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر افشاری(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرسناری) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز شنبه 5/6/1401 راس ساعت 8:00 لغایت 10:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در این جلسه خانم دکتر اباذری گزارشی از فعالیتهای انجام شده را ارائه کردند همچنین همکاران پروژه بومی سازی فرایند پرستاری گزارشی از فعالیتهای انجام شده و مشکلات و چالشهای موجود ارائه کردند. در ادامه اعضا حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.