رفتن به محتوای اصلی
x
 • اجماع در مورد گویه های چک لیست و نحوه نمره دهی

   جلسه «اجماع در مورد گویه های چک لیست و نحوه نمره دهی» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای حسینی (عضو هیات علمی گروه سلامت بزرگسالان و همکار پروژه)، خانم دکتر تاجداری (همکار پروژه) و خانم عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روزشنبه 1401/5/1 راس ساعت 8:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری  حضوری برگزار گردید.

 • گزارش دهی انجام فعالیتهای کارگروه مرتبط با اهداف برنامه عملیاتی و تصمیم گیری در پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی

   جلسه «گزارش دهی انجام فعالیتهای کارگروه مرتبط با اهداف برنامه عملیاتی و تصمیم گیری در پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز سه شنبه 1401/4/28 راس ساعت 11:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری  برگزار گردید.

 • ارائه گزارش نیازسنجی گروه های پرستاری منتخب منطقه هفتم آمایشی کشور

  برگزاری جلسه «ارائه گزارش نیازسنجی گروه های پرستاری منتخب منطقه هفتم آمایشی کشور» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای دکتر تقدسی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، آقای دکتر توانگر (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای دکتر صالحی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، خانم دکتر اعرابی (معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر سادات (معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، آقای دکتر جوادی (معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، خانم دکتر خراسان

 • چگونگی اجرای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی گروه های پرستاری در منطقه هفتم آمایشی

  برگزاری جلسه «تبادل نظر در ارتباط با چگونگی اجرای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی در منطقه هفتم آمایشی کشور» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای دکتر مسعود بهرامی (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر اکرم اعرابی (معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر مریم اقبالی (مدیر منتخب گروه های پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر محسن تقدسی (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، خانم دکتر زهره سادات (م

 • بازبینی برنامه عملیاتی توانمندسازی اعضای هیات علمی و تدوین لاگ بوکهای کارشناسی پرستاری

  برگزاری جلسه «بازنگری فرم تدوین شده مربوط به اجرای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی و بازنگری لاگ بوک های مقطع کارشناسی گروه های پرستاری» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری) و خانم فریبا عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری روز شنبه 1401/2/10 راس ساعت 8:00 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه علوم پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضوری برگزار گردید.