رفتن به محتوای اصلی
x
 • برگزاری پنجمین جلسه بازنگری برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

     برگزاری پنجمین جلسه بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی پرستاری با حضور اعضای کمیته بازنگری از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و  اصفهان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/24 راس ساعت ۱۷-۱۵ به صورت مجازی برگزار گردید.

  در این جلسه به ارائه گزارش تجمیع نتایج ارزشیابی اساتید، دانشجویان و مدیران پرداخته شد و گروه های تخصصی مرتبط با موضوع تشکیل گردید.

 • برگزاری جلسه ی فعالیتها در راستای تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری

      جلسه ی فعالیتها در راستای تدوین درسنامه­ های بومی رشته پرستاری با حضور دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر مریم باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر محبوبه نم نباتی(مسئول درسنامه­ کودکان)، خانم دکتر مریم اقبالی(مسئول درسنامه­ پرستاری ویژه) خانم دکتر فاطمه علی اکبری(مسئول درسنامه­ پرستاری فوریتها)، آقای دکتر علی اکبر واعظی(مسئول درسنامه­ بزرگسالان 1)، خانم دکتر نگین مسعودی علوی(مسئول درسنامه­ داخلی و جراحی2)، خانم دکتر صدیقه فرضی(مسئول درسنامه­ داخلی جراحی3) روز یکشنبه 9/3/1400  راس ساعت 12.15 در شبکه ملی مطالعات و توسعه

 • برگزاری جلسه بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی پرستاری

    برگزاری جلسه بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی پرستاری با حضور اعضای کمیته بازنگری از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و  اصفهان در روز یکشنبه مورخ 1400/3/9 راس ساعت 17-15 به صورت مجازی برگزار گردید.

  در این جلسه گزارش توصیفی و تحلیلی از بررسی دیدگاه های مدیران و سیاستگذاران آموزشی، اساتید و دانشجویان پرستاری و جمع بندی از نتایج فعالیتهای مرتبط با ارزشیابی کوریکولوم مربوطه ارائه گردید.

 • برگزاری جلسه ی بازنگری و تایید نهایی پرسشنامه¬ی دانش آموختگان پرستاری مقطع دکترای پرستاری

      جلسه ی «بازنگری و روایی پرسشنامه ی دانش آموختگان پرستاری مقطع دکتری» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم معصومه فولادوند و خانم ستاره تاجداری (دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری) روز یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ راس ساعت 14:15 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.

 • برگزاری جلسه ی بازنگری و تایید نهایی پرسشنامه¬ی دانش آموختگان پرستاری مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

       برگزاری جلسه ی «بازنگری و روایی پرسشنامه ی دانش آموختگان پرستاری مقطع کارشناسی ارشد» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم معصومه فولادوندی و خانم ستاره تاجداری(دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری) روز یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ راس ساعت 12:00 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.