رفتن به محتوای اصلی
x
 • هجدهمین نشست منطقه ای اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری در دانشکده پرستاری و مامائی

  هجدهمین نشست منطقه ای اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری با حضور آقای دکتر معصومی(معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، خانم دکتر یمانی(مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)، آقای دکتر بهرامی(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر تقدسی(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، آقای دکتر توانگر(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای دکتر صالحی(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، معاونین آموزشی و مسئولین EDO های دانشکده های (اصفهان، ک

 • گزارش دهی پیشبرد برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی

  جلسه «ارائه گزارش پیشرفت فعالیتها در تدوین لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم محمدی (همکار پروژه)، آقای فلاحتی (همکار پروژه و خانم عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز سه شنبه 1401/5/18 راس ساعت 10:30 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری  به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

 • پیشبرد تدوین درسنامه های بومی پرستاری

  جلسه «ارائه گزارش مسئولین درسنامه های بومی پرستاری» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر نم نباتی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان و مسئول درسنامه کودک بیمار)، خانم دکتر مسعودی علوی (عضو هیات عملی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان و مسئول درسنامه داخلی جراحی2)، خانم دکتر علی اکبری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد و مسئول درسنامه پرستاری فوریتها) و خانم عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز چهارشنبه 1401/5/12 راس ساعت 10:00 در سالن

 • گفتمان با مدیرپرستاری دانشگاه جهت هماهنگی اجرای برنامه های عملیاتی

  جلسه «ارائه گزارش کارگروه توسعه علوم پرستاری در زمینه های نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سلامت ایران و برنامه عملیاتی توانمندسازی کارکنان پرستاری (مهارتی حرفه ای) و همچنین بومی سازی فرایند پرستاری» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر رستگاری (مدیر پرستاری دانشگاه)، آقای دکتر بهرامی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی) و خانم عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز چهارشنبه 1401/5/12 راس ساعت 8:30  در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری  به صورت

 • پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی راهنمای یادگیری بالینی (Clinical Study Guide)

  جلسه « مروری بر نحوه تدوین راهنمای یادگیری بالینی- ارائه گزارش سرگروه های راهنمای بالینی- تعیین ددلاین برای اتمام راهنما- توضیحات در مورد قرارداد با اعضا» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر گشمرد(عضو هیات علمی دانشگاه بوشهر)، خانم دکتر پوران توکلی (عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)، آقای دکتر محمدرضا حیدری (عضو هیات علمی دنشگاه شاهد تهران)، خانم دکتر مهین غیبی زاده (عضو هیات علمی دانشگاه اهواز)، آقای دکتر اسماعیل پارسایی منش (عضو هیات علمی دانشگاه کراش)، خانم دکتر آذر درویش پور (ع