رفتن به محتوای اصلی
x

گفتگو پیرامون همکاری معاونین آموزشی و مسئولین EDOهای دانشکده های پرستاری منطقه هفتم آمایشی با دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری

جلسه «پیرامون همکاری معاونین آموزشی و مسئولین EDOهای دانشکده های پرستاری منطقه هفتم آمایشی با دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری» با دستور جلسه «ارائه نحوه همکاری با دبیرخانه کارگروه، اعلام فعالیت های تخصیص یافته به دانشکده های پرستاری منطقه هفتم، تعیین ددلاین گزارش دهی فعالیت ها به دبیرخانه کارگروه و بررسی همکاری در طرح های پژوهشی وابسته به برنامه های عملیاتی کارگروه» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر اعرابی(معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر سوکی(مسئول EDO دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، آقای دکتر جوادی(معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، خانم دکتر پورموحد(مسئول EDO  دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، خانم دکتر بهاره متقی(مسئول EDO دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد و خانم عامری کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز شنبه 1401/6/19 راس ساعت 8:00 لغایت 9:15 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
در این جلسه با ارائه گزارشی از اولویت بندی برنامه‌های عملیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری، در مورد نحوه همکاری در برنامه های عملیاتی بحث و تبادل نظر  انجام گردید.