رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش دهی پیشبرد برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی

جلسه «ارائه گزارش پیشرفت فعالیتها در تدوین لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی» با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم محمدی (همکار پروژه)، آقای فلاحتی (همکار پروژه و خانم عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز سه شنبه 1401/5/18 راس ساعت 10:30 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری  به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

دراین جلسه خانم محمدی و آقای فلاحتی گزارشی از پیشرفت فعالیتها در تدوین لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی ارائه کردند. همچنین خانم عامری گزارشی از روند ارسال لاگ بوکها بر اساس معرفی اساتید علاقمند و متخصص توسط مدیران و همچنین ارسال فراخوان به مناطق ده گانه آمایشی کشور ارائه کردند. جلسه مذکور با مصوباتی  در ساعت 12َ:00 با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد پایان یافت.