رفتن به محتوای اصلی
x

هجدهمین نشست منطقه ای اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری در دانشکده پرستاری و مامائی

هجدهمین نشست منطقه ای اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری با حضور آقای دکتر معصومی(معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، خانم دکتر یمانی(مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)، آقای دکتر بهرامی(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر تقدسی(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، آقای دکتر توانگر(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی یزد)، آقای دکتر صالحی(ریاست دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)، آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، معاونین آموزشی و مسئولین EDO های دانشکده های (اصفهان، کاشان، یزد و شهرکرد) و خانم فریبا عامری(کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز شنبه 29/5/1401 از ساعت 10:30 لغایت 16:30 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه هفتم آمایشی کشور واقع در دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی اصفهان به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در این جلسه گزارشی از برنامه های علمیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری ارائه گردید و با اشاره به ماموریت و رسالت این کارگروه در سطح کشور و منطقه 7 آمایشی، تبادل نظر، پیشنهادات و انتقادات جهت پیشبرد برنامه های علمیاتی کارگروه و همکاری مضاعف دانشکده های پرستاری کاشان، شهرکرد و یزد در پیشبرد برنامه ها مطرح گردید.