رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور مامایی از دانشکده

     بازدید دکتر شهلا خسروی، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور مامایی ازدانشکده متبوع، به منظور بررسی و رسیدگی موانع مرتبط با ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دانشجویان مامایی در راستای اعتباربخشی دانشکده و هم چنین رسیدگی به امور دانش آموختگان مامایی استان، با حضور مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی( دکتر محبوبه والیانی)، جمعی از اساتید گروه یاد شده، ماماهای پیشکسوت و هم چنین نمایندگان ماماهای مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی.

دوشنبه ۲۳ اسفند ماه جاری