رفتن به محتوای اصلی
x

رییس دانشکده

 

ت

​​دکتر مسعود بهرامی

        دکترای تخصصی (PhD) پرستاری

 مرتبه علمیاستاد 

       پست الکترونیکی  :       bahrami@nm.mui.ac.ir

 

آدرس دفتر    : ایران، اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر: ۳۷۹۲۷۵۶۵  - ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  -۰۳۱

                       نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱