رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخچه

   تربیت دانشجو در دو رشته پرستاری و مامایی در استان اصفهان توسط 3 مرکز صورت می گرفت:

     1 – از سال 1347 ، آموزشگاه عالي پرستاري وابسته به دانشکده پزشکي دانشگاه اصفهان : تربيت دانشجوی پرستاری در دوره هاي سه ساله

     2 - از سال 1349، مجتمع آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي: تربيت دانشجوی پرستاری و مامایی در مقاطع کارداني و کارشناسي

     3 - از سال 1347 ، مدرسه عالي پرستاري مهرآئين: تربيت دانشجوی پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسي

   در سال 1365 با تاسيس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و الحاق آموزش علوم پزشکي به اين وزارت، سه مرکز فوق در هم ادغام و رسماً  دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تاسیس شد.

لذا پس از این رویداد ، دانشجو در رشته هاي پرستاري، مامايي، تکنيسين اتاق عمل و مدارک پزشکي پذیرش شد.

   از سال 1363 لغايت 1365 تربیت دانشجو در رشته پرستاري، به دلیل ضرورت و حضور پرستاران در جنگ در مقطع کارداني صورت پذیرفت و در عین حال در همین دوره (1363 لغايت 1365 ) دانشجو در مقطع کارشناسي ناپيوسته پرستاری نیز پذیرش می شد.

آموزش تحصيلات تکميلي در مقطع کارشناسي ارشد پرستاري با گرايش هاي آموزش داخلي جراحي، بهداشت جامعه، کودکان، روانپرستاري و مديريت از سال 1368 آغاز گرديد.

   تربیت دانشجو در رشته مامايي در مقطع کارداني (ازسال1349 لغايت 1373)، کارشناسي ناپيوسته مامایی از سال 1368 و کارشناسي پيوسته این رشته از سال 1352 صورت گرفت و آموزش تحصيلات تکميلي در مقطع کارشناسي ارشد مامايي با گرايشهاي آموزش مامايي و بهداشت مادر کودک از سال 1369 آغاز گرديد.

   تربيت دانشجو در رشته تکنيسين اتاق عمل از سال 1366 و سپس تربيت دانشجو در رشته کارشناسی اتاق عمل از سال 1387 شروع شد. مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل نیز از مهر ماه 1394 در دانشکده دایر گردیده است. 

 تربيت دانشجو در رشته مدارک پزشکي از سال 1366 آغاز و در سال 1367 به دانشکده مديريت و اطلاع رساني انتقال يافت.

شایان ذکر است پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پرستاری و دکتری بهداشت باروری ، به ترتیب از بهمن 1382 و 1385 با 3 دانشجو در هر رشته آغاز گردید.

در حال حاضر حوزه مديريت دانشکده پرستاري مامايي شامل رياست، معاونت آموزشي، معاونت پژوهشي، معاونت مالي و اداري و معاونت دانشجويي فرهنگی و تحصیلات تکمیلی مي باشد.

گروههاي آموزشي دانشکده شامل: پرستاری سلامت بزرگسالان، پرستاری مراقبتهای ویژه، پرستاری سلامت جامعه و سالمندی ،روانپرستاري، پرستاری کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان، مامايي و بهداشت باروری و اتاق عمل با 84 نفر عضو هيات علمي و کادر آموزشي در دانشکده مي باشد.

   در حال حاضر تعدادكل دانشجويان دانشكده پرستاري ومامايي 1324 نفر دانشجو مي باشد كه در مجموع 927 دانشجو در مقطع کارشناسی، 325 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 72 دانشجو در مقطع دکتری تحصیل می کنند.

   به عبارت دیگر 519 نفردر مقطع کارشناسي پرستاري، 75 نفر دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد پرستاري(باگرایشهای سابق)، 35 نفرکارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ،12 نفر کارشناسی ارشد پرستاری کودکان،34 نفر کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان و 17 نفر کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، 31 نفر کارشناسی ارشد داخلی جراحی ،11 نفر کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ،16 نفر کارشناسی ارشد روانپرستاری  36 نفردانشجو در مقطع دكترا تخصصی پرستاري و تعداد 166 نفر دانشجو در مقطع کارشناسي مامايي، 49نفر کارشناسی ناپیوسته مامایی ،80 نفر دانشجو در مقطع کارشناسي ارشدمامایی (در 5 گرایش) و 36 نفر دکترا بهداشت باروري وتعداد  163 نفر دانشجو در مقطع کارشناسي اتاق عمل ، 30 نفر كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل و 14 نفر کارشناسی ارشد اتاق عمل مشغول به تحصیل می باشند.