رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای بالینی رعایت محدوده قلمرو بیمار در بخش های ویژه

     در نظام سلامت، توجه و احترام به محدوده قلمرو انسانی از حقوق اساسی بیمار است. محدوده قلمرو بیمار در بخش¬های مراقبت ویژه به دلیل ماهیت پیچیده بخش، وضعیت بحرانی و ناپایدار بیمار، انجام رویه¬های تهاجمی و نوع روابط، بیشتر در معرض تهدید، تهاجم و نقض قرار می¬گیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری،  ستاره تاجداری، یکشنبه ۲۹ آبان ماه جاری، از پایان نامه دکتری خود با عنوان:  طراحی و تدوین راهنمای بالینی بین حرفه ای رعایت محدوده قلمرو بیمار در بخش های مراقبت ویژه، در تالار اندیشه دانشکده متبوع دفاع کرد.

او گفت: پژوهش انجام شده، یک مطالعه توسعه ای با روش چندشیوه ای است که با هدف طراحی و تدوین راهنمای بالینی بین حرفه¬ای رعایت محدوده قلمرو بیمار در بخش¬های مراقبت ویژه انجام شده است.

تاجداری در ادامه گفت: چارچوب نظری پژوهش وی، مبتنی بر نظریه هایتر و الگوی ارتقاء کیفیت دونابدین می باشد و محتوای شواهد، حاصل جستجوی نظام مند و دستی و نتایج تحلیل محتوای کیفی با یکدیگر تلفیق و پیش¬نویس راهنمای بالینی تدوین شده است. هم چنین پیش¬نویس تدوین شده در دو بخش تخصصی توسط متخصصان ارزیابی و ۵۷۲ توصیه اقدام بالینی تأیید و نهایی شده است.

دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، اضافه کرد: راهنمای بالینی نهایی شده در چهار فصل تدوین و به تأیید نهایی متخصصان رسید.

او گفت: شایسته است سیاست¬گزاران و برنامه¬ریزان نظام سلامت و مدیران مراکز،  الزامات حفظ، رعایت و ارتقاء محدوده قلمرو بیمار را به عنوان یکی از حقوق اساسی بیماران در حوزه سیاست¬گزاری های نظام سلامت، ارائه خدمات سلامت در عرصه بالینی و نیز آموزش و پژوهش فراهم نمایند.

تاجداری، ارائه سه پوستر داخلی و خارجی، محصول فناورانه و سه مقاله (منتشر شده در مجله Q1، تحت داوری در مجله با IF: 2.732  و یک مقاله در مرحله نگارش) را از دستاوردهای رساله خود تا زمان دفاع عنوان نمود.

گفتنی است اساتید راهنما ومشاور پایان نامه ستاره تاجداری، علیرضا ایرج پور، محسن شهریاری و محمود سقایی بودند.

همچنین داوری پایان نامه یادشده را محسن رضایی، لیلا مردانیان، سمیه غفاری و احمدرضا یزدان نیک، به عهده داشتند.