رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی و روان¬سنجی مقیاس تطابق با بیماری‌های مزمن قلبی عروقی و آزمون آن در پیش‌بینی پایبندی بیماران به درمان دارویی / دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری

    به گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری ، مژگان کلانترزاده، سه شنبه 29 شهریور ماه 1401، درتالار معرفت از پایان نامه خود با عنوان طراحی و روان­سنجی مقیاس تطابق با بیماری‌های مزمن قلبی عروقی و آزمون آن در پیش‌بینی پایبندی بیماران به درمان دارویی ، دفاع نمود.

دانشجو مژگان کلانترزاده ، در خلاصه پایان نامه ارسالی خود به روابط عمومی دانشکده گفته است: این مطالعه یک پژوهش ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی است که در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد.

کلانترزاده، در ادامه گفت: مرحله اول کیفی، به‌منظور تبیین تجارب مشارکت‌کنندگان از تطابق با بیماری مزمن قلبی عروقی انجام شد. و 35 مشارکت‌کننده شامل، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن قلبی عروقی، مراقبین خانوادگی آن ها و اعضای تیم سلامت شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند.

وی گفت: نتایج نشان داد، مفهوم تطابق با بیماری‌های مزمن قلبی عروقی در 4 طبقه اصلی شامل: تنظیم هیجان، مدیریت رفتارهای مرتبط با سلامت، عملکرد اجتماعی مطلوب و اتکاء به نیروی معنویت قرار دارد. سپس ابزار تطابق با بیماری های مزمن قلبی عروقی، بر اساس نتایج مرحله کیفی و مروری بر متون و ابزارهای موجود، طراحی و روان‌سنجی شد. نتایج مرحله ی کمی نشان دادکه مقیاس تطابق با بیماری های مزمن قلبی عروقی از روایی صوری و محتوای مناسبی برخوردار بود. همچنین نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد ابزار دارای 24 گویه و 5 بعد شامل، پذیرش و تفسیر مثبت، توسل معنوی، مددخواهی، اتکاء به خود و مقابله منفی بود. ساختار عاملی به دست آمده در مرحله ی تحلیل عامل اکتشافی، مبنای تعیین مدل در مرحله ی تحلیل عامل تاییدی قرار گرفت و توسط شاخص های برازش مدل تحلیل عامل تایید شد.

 پایایی شامل ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون طبقه ای برای کل ابزار و هر یک از عامل ها محاسبه شد که نشان دهنده ی مناسب بودن پایایی ابزار بود.

کلانترزاده، در ادامه گفت:  نتایج مرحله ی دوم کمی نشان داد، مدل ساختاری پیش‌بینی پایبندی بیماران به درمان دارویی، بر اساس مؤلفه های تطابق با بیماری‌های مزمن قلبی عروقی از برازش قابل قبولی برخوردار بود. مقیاس تطابق با بیماری‌های مزمن قلبی عروقی، ابزاری با ویژگی های روانسنجی قابل  قبول می باشدکه می تواند در جامعه مشابه و محیط بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو مژگان کلانترزاده، ، دکتر موسی علوی، دکتر حجت اله یوسفی و دکتر جهانگیر مقصودی بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را دکتر آوات فیضی ، دکتر منصور سیاوش ، دکتر احمدرضا یزدان نیک و دکتر صدیقه فرضی، به عهده داشتند.